BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > gün 24 saat

gün 24 saat

Av­ru­pa ku­lüp­le­ri­nin Bur­sas­por­lu Ser­can Yıl­dı­rım’ı t­rans­fer et­me i­na­dı sü­rü­yor. Manc­hes­ter U­ni­ted’ın ar­dın­dan bir di­ğer İn­gi­liz ku­lü­bü Manc­hes­ter City’nin de Ser­can’ı t­rans­fer gün­de­mi­ne al­dı­ğı, genç fut­bol­cuy­la il­gi­li bil­gi top­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. PSV E­ind­ho­ven Bur­sas­por’un F.Bah­çe i­le ya­pa­ca­ğı maç­ta Ser­can’ı iz­le­te­cek.Ser­can’a ta­kip sü­rü­yor Av­ru­pa ku­lüp­le­ri­nin Bur­sas­por­lu Ser­can Yıl­dı­rım’ı t­rans­fer et­me i­na­dı sü­rü­yor. Manc­hes­ter U­ni­ted’ın ar­dın­dan bir di­ğer İn­gi­liz ku­lü­bü Manc­hes­ter City’nin de Ser­can’ı t­rans­fer gün­de­mi­ne al­dı­ğı, genç fut­bol­cuy­la il­gi­li bil­gi top­la­dı­ğı öğ­re­nil­di. PSV E­ind­ho­ven Bur­sas­por’un F.Bah­çe i­le ya­pa­ca­ğı maç­ta Ser­can’ı iz­le­te­cek. Blat­ter ace­mi şo­för FI­FA Baş­ka­nı Sepp Blat­ter, İs­viç­re’de tra­fik ka­za­sı ge­çir­di. Blat­ter’in 145 bin eu­ro de­ğe­rin­de­ki lüks ara­cıy­la bir tü­nel­de ge­çer­ken ha­ta­lı sol­la­ma yap­tı­ğı ve baş­ka bir ara­ca ar­ka­dan çarp­tı öğ­re­nil­di. Al­man ba­sı­nın­da çı­kan ha­ber­ler­de Blat­ter’den ‘ace­mi şo­för’ di­ye bah­se­dil­di. Schal­ke Der­di­yok’u iz­li­yor Schal­ke 04, Ba­sel’de oy­na­yan Eren Der­di­yok’un pe­şin­de. Schal­ke 04 Me­na­je­ri An­dre­as Mül­ler’in, Ba­sel’in Bar­ce­lo­na’ya kar­şı oy­na­dı­ğı kar­şı­laş­ma­da Eren’i iz­le­di. Genç fut­bol­cu ile Al­man­ya’da Le­ver­ku­sen, TSG 1899 Hof­fen­he­im, Ham­bur­ger ve Bo­rus­si­a Dort­mund’un da il­gi­len­di­ği be­lir­ti­li­yor. Ri­ze’de kon­gre ka­ra­rı Çay­kur Ri­zes­por’da Baş­ka­nı Ka­dir Ça­kır, ola­ğa­nüs­tü kon­gre ka­ra­rı al­dık­la­rı­nı açık­la­dı. Ka­dir Ça­kır, Meh­met Cen­giz Te­sis­le­ri’nde dü­zen­le­di­ği ba­sın top­lan­tı­sın­da, “İs­ti­fa­lar ol­du. Ola­ğa­nüs­tü kon­gre ta­ri­hi ola­rak 15 Ka­sım’ı be­lir­le­dik. Eğer bu ta­rih­te ço­ğun­luk sağ­la­na­maz­sa 22 Ka­sım’da kon­gre­ye gi­de­ce­ğiz” de­di. Ka­le­ci de­ğil gol­cü Dün­ya­da bü­tün za­man­la­rın en çok gol atan ka­le­ci­si Bre­zil­ya­lı Ro­ge­ri­o Ce­ni. Sa­o Pau­lo ta­kı­mı­nın ka­le­si­ni ko­ru­yan Ce­ni, ka­ri­ye­ri bo­yun­ca res­mi maç­lar­da 36’sı pe­nal­tı­dan, 47’si de ser­best vu­ruş­tan ol­mak üze­re top­lam 83 de­fa ra­kip fi­le­le­ri ha­va­lan­dı­ra­rak, bu alan­da ilk sı­ra­da bu­lu­nu­yor. Ela­zığ or­ta­da kal­dı Ela­zığs­por’un Baş­ka­nı Bah­ri Tur­han, Be­le­di­ye Baş­ka­nı Sü­ley­man Sel­ma­noğ­lu’na ku­lü­bün anah­ta­rı­nı tes­lim et­me­ye ha­zır ol­duk­la­rı­nı bil­dir­di. Tur­han, ya­zı­lı açık­la­ma­sın­da, 18 Tem­muz­da ya­pı­lan kon­gre­de baş­ka aday çık­ma­ya­ca­ğı bel­li olun­ca oluş­tur­duk­la­rı yö­ne­tim ku­ru­lu lis­te­si­nin gö­re­ve gel­di­ği­ni ha­tır­lat­tı. Ber­kant’a ha­pis yo­lu 1890 Mü­nih fut­bol­cu­suy­ken id­rar tes­tin­de ko­ka­in izi­ne rast­lan­ma­sı se­be­biy­le söz­leş­me­si fesh edi­len Ber­kant Gök­tan hak­kın­da Mü­nih Baş­sav­cı­lı­ğı so­ruş­tur­ma baş­lat­tı. 3 haf­ta­lık bir sü­re için İs­tan­bul’a gi­den Ber­kant’ın, uyuş­tu­ru­cu te­da­rik et­mek ya da sa­tın al­mak­tan pa­ra ce­za­sı­na ya da 5 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rı­la­bi­le­ce­ği ifa­de edi­li­yor. Sam­sun’da borç 27 tril­yon Sam­suns­por Baş­ka­nı Fu­at Kök­taş, gö­rev­de bu­lun­duk­la­rı 3 ay­lık sü­re için­de yap­tık­la­rı fa­ali­yet­ler hak­kın­da açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Kök­taş, ku­lü­bü 29.5 mil­yon YTL borç­la dev­ral­dık­la­rı­nı, 3 ay­lık sü­re için­de 2.2 mil­yon YTL borç öde­dik­le­ri­ni ve bor­cun 27.3 mil­yon YTL’ye düş­tü­ğü­nü söy­le­di. An­tal­yaspor’da şok! An­tal­yas­por’un, bu haf­ta e­vin­de ya­pa­ca­ğı Ha­cet­te­pe ma­çı ön­ce­sin­de, Po­lon­ya­lı i­ki o­yun­cu­su ant­ren­ma­na çık­ma­dı. Ja­ros­law Pa­wel Bi­e­ni­uk i­le Pi­otr D­zi­e­wic­ki’nin söz­leş­me­le­ri­ni tek ta­raf­lı o­la­rak fes­he­de­rek An­tal­yas­por’dan ay­rıl­dı­lar. Ku­lüp yö­ne­ti­mi­nin i­ki fut­bol­cu­yu ik­na ça­ba­la­rı so­nuç ver­me­di. ­Vu­ral’a 3 maç ce­za PFDK, Ko­ca­e­lis­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Yıl­maz Vu­ral’a 3 maç ce­za ver­di. Ku­rul, dün­kü top­lan­tı­sın­da, Ko­ca­e­li-F.Bah­çe ma­çın­da, s­port­men­li­ğe ay­kı­rı ey­lem­le­ri se­be­biy­le Yıl­maz Vu­ral’ı 3 maç­la ce­za­lan­dır­dı. Ç.Ri­ze Tek­nik Di­rek­tö­rü Me­tin Di­ya­din de 3 maç ce­za ve­ril­di. ­Ce­mal Ay­dın’dan ve­da ­A.Gü­cü Baş­ka­nı Ce­mal Ay­dın bu­gün bir ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­ye­rek is­ti­fa ka­ra­rı­nı a­çık­la­ya­ca­ğı ve ku­lü­be o­nur­sal baş­kan o­la­ca­ğı öğ­re­nil­di. Ay­dın’ın ye­ri­ne i­se baş­kan ve­ki­li Ser­dar Ö­zer­sin ge­le­cek. Tek­nik di­rek­tör o­la­rak Ü­mit Ka­yı­han i­le an­laş­ma sağ­la­na­ma­dı. Ü­nal Ka­ra­man bugün imza atacak. 3.Lig’de dün ­Kü­çük­köy-­Ka­ra­güm­rük: 0-0, Ka­ya­pı­nar Bld.-­Bat­man Bld.: 4-3, Ha­tay-­Bin­göl Bld.: 1-0, K.Ma­raş-­Bağ­lar Vu­ral: 4-2.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT