BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayınlandı

Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayınlandı

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin, AK Par­ti’nin ka­pa­tıl­ma­sı ta­le­biy­le açı­lan da­va­ya iliş­kin ge­rek­çe­li ka­ra­rı, Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı.Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin, AK Par­ti’nin ka­pa­tıl­ma­sı ta­le­biy­le açı­lan da­va­ya iliş­kin ge­rek­çe­li ka­ra­rı, Res­mi Ga­ze­te’de ya­yım­lan­dı. Ge­rek­çe­de “Ço­ğun­luk ik­ti­da­rı­na sa­hip da­va­lı si­ya­si par­ti­nin ey­lem­le­ri­nin yo­ğun­lu­ğu gö­ze­til­di­ğin­de, onu ama­cın­dan alı­ko­ya­cak ara yap­tı­rım­lar ve ara çö­züm­ler, so­mut du­ru­ma gö­re ola­nak­lı de­ğil­dir. Bu ne­den­le ka­pat­ma yap­tı­rı­mı, da­va yö­nün­den ra­di­kal ol­ma­yıp, ola­ya uy­gun ve oran­tı­lı bir yap­tı­rım­dır. An­cak si­ya­si par­ti­le­rin de­mok­ra­tik si­ya­si ya­şa­mın vaz­ge­çil­mez öğe­le­ri ol­ma­la­rı, dev­let ör­gü­tü ve ka­mu hiz­met­le­riy­le yo­ğun iliş­ki için­de bu­lun­ma­la­rı, on­la­ra sı­nır­sız bir fa­ali­yet ala­nı ve öz­gür­lük ola­na­ğı sun­maz. Si­ya­sal par­ti­le­rin bas­kı ve en­gel­ler­den uzak kal­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya yö­ne­lik “ku­rul­ma ve ça­lış­ma öz­gür­lü­ğü”, Ana­ya­sa ve bu ala­nı dü­zen­le­yen ya­sa­lar­la sı­nır­lı­dır. Ey­lem­le­ri­nin yo­ğun­lu­ğu ve sos­yal ge­rek­si­nim yö­nün­den baş­vu­ru­la­cak son yön­tem ise de­mok­ra­si dü­şün­ce­siy­le bağ­daş­ma­yan ey­lem­le­rin oda­ğı olan bir si­ya­si par­ti­nin ka­pa­tıl­ma­sı­dır” denildi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT