BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Minik Esma’nın hayatta kalması iğnelere bağlı!

Minik Esma’nın hayatta kalması iğnelere bağlı!

Do­ğuş­tan kal­bi de­lik olan 3 ya­şın­da­ki Es­ma’nın üç ay­lık iğ­ne mas­ra­fı yak­la­şık bin YTL’yi bu­lu­yor> Cem Ulu­can İZ­MİR İHA O DA KOŞUP OYNAMAK İSTİYOR... Ha­ya­ta göz­le­ri­ni mi­nik kal­bin­de­ki de­lik­ler­le açan Es­ma da ar­ka­daş­la­rı gi­bi ko­şup oynamak is­ti­yor. Ama 300 YTL ay­lık ka­zan­cı olan ai­le­si, onu te­da­vi et­tirmek­te zor­la­nı­yor. As­len Ma­lat­ya­lı olan Gül ai­le­si, kal­bin­de de­lik­ler bu­lu­nan kız­la­rı Es­ma’nın yaşayabilmesi için des­tek bek­li­yor. Ba­ba İsa Gül, do­ğu­mun­dan bir sü­re son­ra par­mak­la­rı ve du­dak­la­rın­da te­ni­nin ren­gi de­ği­şen Es­ma’yı has­ta­ne­ye gö­tü­re­rek acı ger­çe­ği öğ­ren­di­ği­ni söy­le­di. Üç ay­da bir öde­me­le­ri ge­re­ken 960 YTL iğ­ne üc­re­ti­ni kar­şı­la­mak­ta zor­lan­dık­la­rı­nı be­lir­ten acı­lı ba­ba, “Kı­zı­mı­zın kal­bin­de iki ta­ne de­lik bu­lu­nu­yor. Dok­tor­lar ya­şın iler­le­me­siy­le de­lik­ler­den bi­ri­nin ka­pa­na­ca­ğı­nı di­ğe­ri­nin de ame­li­yat­la ile­ri­ki yıl­lar­da ka­pa­tı­la­ca­ğı­nı söy­le­di. Bu ara­da ço­cu­ğa an­ji­yo iğ­ne­si de­ni­len kalp iğ­ne­le­rin­den ya­pıl­ma­ya baş­lan­dı. An­cak ye­şil kart­lı­yız di­ye bi­ze ve­ba­lı gi­bi dav­ra­nı­yor­lar” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT