BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Göç çocuklarına polisten şefkat eli

Göç çocuklarına polisten şefkat eli

Ba­yan po­lis­ler, ma­hal­le­de­ki ka­dın­lar­la ya­kın­dan il­gi­len­di.Te­rör se­be­biy­le köy­le­ri­ni bo­şal­ta­rak Van’a ge­len ai­le­le­rin ya­şa­dı­ğı Ya­lım Erez Ma­hal­le­si’ni zi­ya­ret eden po­lis­ler, va­tan­daş­lar­la ya­kın­dan il­gi­len­di. Ço­cuk­la­ra he­di­ye­ler da­ğı­tan Çe­vik Kuv­vet Şu­be­si ekip­le­ri, on­lar­la fut­bol ma­çı da yap­tı. Van Em­ni­yet Mü­dü­rü Sa­lih Kes­mez’in de ka­tıl­dı­ğı zi­ya­ret­te ma­hal­le­de­ki Top­lum Mer­ke­zi’nde muh­tar ve va­tan­daş­lar­la bir ara­ya ge­lin­di. Tan­dır ek­me­ği, pey­nir ve te­re­ya­ğı ile pas­ta ik­ra­mı­nın ya­pıl­dı­ğı top­lan­tı­da ko­nu­şan Kes­mez, po­li­sin her za­man va­tan­da­şın ya­nın­da ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Va­tan­daş­la­rın bi­zim­le il­gi­li sı­kın­tı­la­rı var­sa, çöz­me­ye ha­zı­rız. Baş­ka ku­ru­luş­lar­la il­gi­li sı­kın­tı­la­rı var­sa, on­la­rı da ge­rek­li yer­le­re ile­ti­riz” de­di. Po­lis­le­rin il­gi­sin­den bü­yük mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı be­lir­ten ço­cuk­lar ise, bu tür et­kin­lik­le­rin de­vam et­me­si­ni is­te­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT