BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
Anasayfa > Haber > Engellilere özel elbise

Engellilere özel elbise

Ço­cuk kıyafetleri üre­ten bir fir­ma, en­gel­lilerin de zor­lan­ma­dan gi­ye­bi­le­ce­ği ürün­ler ta­sar­la­dı.Ço­cuk kıyafetleri üre­ten bir fir­ma, en­gel­lilerin de zor­lan­ma­dan gi­ye­bi­le­ce­ği ürün­ler ta­sar­la­dı. En­gel­li ko­lek­si­yo­nun­da, ya­ka ve ön kıs­mı çıt­çıt­lı göm­lek­ler, ar­ka­dan açı­la­bi­len bluz­lar, an­ne ku­ca­ğın­da ta­şı­nan ço­cuk­lar için tu­ta­cak yer­le­ri olan giy­si­ler­le aya­ğı­nı ha­re­ket et­ti­re­me­yen ço­cuk­lar için boy­dan bo­ya fer­mu­ar­lı pan­to­lon­lar bu­lu­nu­yor. Fir­ma­nın İc­ra Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ok­tay Öz­de­mir, sos­yal so­rum­lu­luk pro­je­le­ri ge­re­ğin­ce 100 bin en­gel­li ço­cu­ğa üc­ret­siz giy­si da­ğı­ta­cak­la­rı­nı söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT