BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Eski FED Başkanı ‘yanlış yaptım’ dedi

Eski FED Başkanı ‘yanlış yaptım’ dedi

Alan Gre­ens­pan, ha­len sü­ren fi­nans kri­zi­ni “yüz­yıl­da bir mey­da­na ge­le­bi­le­cek bir tsu­na­mi” ola­rak ni­te­len­dir­di.TSU­NA­Mİ Gİ­Bİ Alan Gre­ens­pan, ha­len sü­ren fi­nans kri­zi­ni “yüz­yıl­da bir mey­da­na ge­le­bi­le­cek bir tsu­na­mi” ola­rak ni­te­len­dir­di. AB­D’­de Fe­de­ral Mer­kez Ban­ka­sı FE­D’­in “ef­sa­ne­vi­” es­ki baş­ka­nı Alan Gre­ens­pan, fi­nans kri­zi­nin pat­lak ver­me­sin­de kıs­mi so­rum­lu­lu­ğu bu­lun­du­ğu­nu ka­bul et­ti. Tem­sil­ci­ler Mec­li­sin­de ko­nu­şan Gre­ens­pan, fi­nans kri­zi­ni “yüz­yıl­da bir mey­da­na ge­le­bi­le­cek bir tsu­na­mi­” ola­rak ni­te­len­di­rir­ken, bun­dan son­ra­sı için, FED baş­ka­nıy­ken kar­şı çık­tı­ğı fi­nans sek­tö­rü­ne ba­zı de­ne­tim­le­rin ge­ti­ril­me­si­ne des­tek ver­di. Gre­ens­pan, fi­nans kri­zi­ne yol açan AB­D’­de­ki em­lak kri­zi ön­ce­sin­de ban­ka­la­rın ve fi­nans ku­ru­luş­la­rı­nın, öde­me yap­ma gü­cü bu­lun­ma­yan çok faz­la sa­yı­da ki­şi­ye em­lak kre­di­si ve­rir­ken, üst­le­ni­len bü­yük risk­le­ri ana­liz ede­me­me­sin­den “şo­ke ol­du­ğu­nu­” söy­le­di. Ko­mi­te baş­ka­nı De­mok­rat mil­let­ve­ki­li Henry Wax­man, Gre­ens­pa­n’­in, 1988-2006 yıl­la­rı ara­sın­da FED baş­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­de pi­ya­sa­la­ra tam gü­ven duy­du­ğu­nu de­fa­lar­ca vur­gu­la­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak, “hak­sız mıy­dı­nız?” di­ye sor­du. Gre­ens­pan, “kıs­me­n” di­ye ce­vap ver­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT