BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Motorola’nın distribütörü Novatel

Motorola’nın distribütörü Novatel

1998 yı­lın­dan bu ya­na ha­ber­leş­me sek­tö­rü­ne sun­du­ğu ürün ve çö­züm­ler­le ken­di ala­nı­nın li­de­ri olan Set­kom­net Trank ye­ni­den ya­pı­lan­ma sü­re­ci­ne gir­di.



> Tü­lay Dur İS­TAN­BUL 1998 yı­lın­dan bu ya­na ha­ber­leş­me sek­tö­rü­ne sun­du­ğu ürün ve çö­züm­ler­le ken­di ala­nı­nın li­de­ri olan Set­kom­net Trank ye­ni­den ya­pı­lan­ma sü­re­ci­ne gir­di. Fa­ali­yet­le­ri­ne “No­va­tel Ha­ber­leş­me Çö­züm­le­ri­” ola­rak de­vam ede­cek olan No­va­tel, Mo­to­ro­la Tel­siz Ürün­le­ri­’nin Tür­ki­ye­’de­ki dis­tri­bü­tö­rü de ol­du. Ko­nuy­la il­gi­li dü­zen­le­nen ba­sın top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan No­va­tel Ge­nel Mü­dü­rü Cem An­ka­ra, “Ya­şa­dı­ğı­mız bu de­ği­şim­le bir­lik­te fark­lı sek­tör­ler­de fa­ali­yet gös­te­ren ve ku­rum­sal mo­bil ha­ber­leş­me­yi kul­lan­mak is­te­yen tüm ku­rum­la­ra hiz­met su­na­ca­ğız. No­va­tel ola­rak Mo­to­ro­la tel­siz ürün­le­ri­nin Tür­ki­ye dis­tri­bü­tör­lü­ğü­nü yü­rü­te­cek ve Mo­to­ro­la ürün yel­pa­ze­sin­de bu­lu­nan ürün­ler­le hiz­met ve­re­ce­ği­z” de­di. Cem An­ka­ra ko­nuş­ma­sın­da, Tür­ki­ye­’nin İs­tan­bul, An­ka­ra, İz­mir, An­tal­ya, Bod­rum, Da­la­man gi­bi 6 önem­li ha­va­li­ma­nın­da yer hiz­met­le­rin­de kul­la­nı­lan tel­siz ha­ber­leş­me­le­ri de yi­ne şir­ket­le­ri ta­ra­fın­dan sağ­lan­ma­ya de­vam ede­ce­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT