BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Türkiye’nin en çok kredi vereni Garanti

Türkiye’nin en çok kredi vereni Garanti

Ga­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Müdür Yardımcısı Ka­ra­de­re, “Tür­ki­ye’de­ki kart ci­ro­su­nun 5’te bi­ri Ga­ran­ti k­re­di kart­la­rın­dan ge­çi­yor” de­diGa­ran­ti Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı Na­fiz Ka­ra­de­re, kre­di kart­la­rı ci­ro­sun­da­ki pay­la­rı­nın yüz­de 21.18’e ulaş­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu­gün Tür­ki­ye­’de­ki kart ci­ro­su­nun 5’te bi­ri Ga­ran­ti Ban­ka­sı kre­di kart­la­rın­dan geç­mek­te­” de­di. Ga­ran­ti Ana­do­lu Soh­bet­le­rin­de ko­nu­şan, bu top­lan­tı­lar sı­ra­sın­da iş adam­la­rı ve sek­tör tem­sil­ci­le­riy­le fi­kir alış­ve­ri­şin­de bu­lun­duk­la­rı­nı ak­ta­ran Ka­ra­de­re, özel­leş­tir­me ve şir­ket sa­tın alım­la­rı­na 3.7 mil­yar do­lar kay­nak ak­tar­dık­la­rı­nı ve Tür­ki­ye­’nin çok önem­li alt ya­pı pro­je­le­ri­ne 2.4 mil­yar do­lar­lık fi­nans­man sağ­la­dık­la­rı­nı ifa­de et­ti. SIFIR FAİZLE KOBİ KREDİSİ Tu­rizm ve ulaş­tır­ma sek­tö­rü­ne 1.3, ül­ke kre­di­le­riy­le fi­nan­se edi­len ya­tı­rım­la­ra 221 mil­yon do­lar­lık fi­nans­man des­te­ği sun­duk­la­rı­na işa­ret eden Ka­ra­de­re, “Tür­ki­ye­’nin son yıl­lar­da par­la­yan yıl­dı­zı­” ola­rak ni­te­len­dir­di­ği de­niz­ci­lik sek­tö­rü­ne ise 3.9 mil­yar do­lar­lık kay­nak ak­ta­rı­mı yap­tık­la­rı­nı söy­le­di. Ay­nı sü­reç­te ener­ji sek­tö­rü­ne 1.5 mil­yar do­lar, ulus­la­ra­ra­sı iş­bir­lik­le­ri­ne de 321 mil­yon do­lar des­tek ver­dik­le­ri­ni be­lir­ten Ka­ra­de­re, şöy­le de­vam et­ti: “Tür­ki­ye­’de­ki her sek­tö­re özel fi­nans­man pa­ke­ti yak­la­şı­mı ge­tir­dik. 16 pa­ket oluş­tur­duk. Bu sa­ye­de KO­Bİ­’le­re sağ­la­nan des­tek 1.7 mil­yar YTL’­ye ulaş­tı. Ay­rı­ca Kü­çük ve Or­ta Öl­çek­li Sa­na­yi­yi Ge­liş­tir­me ve Des­tek­le­me İda­re­si (KOS­GEB) ile or­tak­la­şa 0 fa­iz­li kre­di­yi özel ban­ka­lar içe­ri­sin­de KO­Bİ­’le­re ilk de­fa biz sun­duk.” Kre­di kart­la­rı pa­yı yüzde 21.18 Ga­ran­ti Ban­ka­sı’nın kre­di kart­la­rı ci­ro­sun­da­ki pa­yı­nın yüz­de 21.18’e ulaş­tı­ğı­nı söy­le­yen Na­fiz Ka­ra­de­re “Bu­gün Tür­ki­ye’de­ki kart ci­ro­su­nun 5’te bi­ri Ga­ran­ti Ban­ka­sı kre­di kart­la­rın­dan geç­mek­te. POS ade­di pa­yı­mız da yüz­de 22,44, Bu bi­zim için önem­li bir kı­vanç nok­ta­sı. Ay­rı­ca yurt dı­şın­da önem­li ül­ke­le­rin önem­li ban­ka­la­rı­na da­nış­man­lık hiz­me­ti ve­ri­yo­ruz” şek­lin­de ko­nuş­tu. GAP Ey­lem Pla­nı’na da işa­ret eden Ka­ra­de­re, “Söz ko­nu­su plan sağ­lık­lı ve sür­dü­rü­le­bi­lir şe­kil­de ha­ya­ta geç­tik­çe Şan­lı­ur­fa’nın dün­ya­da­ki ben­zer kır­sal alan­lar için­de ör­nek bir uy­gu­la­ma ha­li­ne ge­le­ce­ği­ni ifa­de et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT