BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Krizin psikolojisini doğru yönetirsek güçlü çıkarız

Krizin psikolojisini doğru yönetirsek güçlü çıkarız

Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Can Akın Çağ­lar, Tür­ki­ye­’nin kriz psi­ko­lo­ji­si­ni doğ­ru yö­ne­te­bil­me­si ha­lin­de, kü­re­sel eko­no­mik dal­ga­lan­ma­dan güç­len­miş ola­rak çı­ka­bi­le­ce­ği­ni söy­le­diAme­ri­ka­’da baş­la­yan fi­nan­sal kri­zin tüm dün­ya­ya sıç­ra­dı­ğı­nı söy­le­yen Zi­ra­at Ban­ka­sı Ge­nel Mü­dü­rü Can Akın Çağ­lar, Tür­ki­ye­’nin bu kriz­de gü­ven­li li­man ola­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di. “Si­vas ili­nin eko­no­mik ge­liş­me­si­” ko­nu­lu top­lan­tı­da ko­nu­şan Çağ­lar, bü­tün bu olum­suz ge­liş­me­ler­den bü­tün dün­ya­nın ol­du­ğu gi­bi Tür­ki­ye­’nin de et­ki­len­me­si­nin ka­çı­nıl­maz ol­du­ğu­nu bil­dir­di. İŞ, YÖ­NE­Tİ­Cİ­LER­DE Bİ­Tİ­YOR Çağ­lar şöy­le ko­nuş­tu: “Ta­bi­i ki bu dal­ga­lan­ma­lar Tür­ki­ye­’yi de az ya da çok et­ki­le­ye­cek. Bu­ra­da az ya da çok et­ki­le­ye­cek olan kıs­mı, biz­le­rin, ka­rar alı­cı­la­rın, yö­ne­ti­ci­le­rin, iş adam­la­rı­nın, uy­gu­la­yı­cı­la­rın ka­rar­lı dav­ra­nış­la­rıy­la mut­la­ka ki şe­kil­le­ne­cek. Biz kriz­le­re alış­kın bir top­lu­muz. Biz aşa­ğı yu­ka­rı 4-5 se­ne­de bir ya dış dün­ya­dan it­hal et­ti­ği­miz ya da ken­di­miz üret­ti­ği­miz kriz­ler­le bo­ğuş­tu­ğu­muz için bu sı­kın­tı­lı dö­ne­me bir par­ça an­tren­man­lı gir­di­ği­mi­zi ifa­de ede­bi­li­rim.” 2001 yı­lın­da­ki kriz­le bu kri­zi kı­yas­la­yan Çağ­lar, 2001 yı­lın­da­ki kriz­de eko­no­mi­nin otur­du­ğu 3 te­mel ayak olan ma­li, fi­nan­sal ve si­ya­si ayak­lar­da prob­lem ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­di. Şu an­da bu 3 ayak­ta bir prob­lem bu­lun­ma­ma­sın­dan ötü­rü çok ka­ram­sar ve te­dir­gin ol­ma­ya ge­rek ol­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden Çağ­lar, şun­la­rı kay­det­ti: “Bu 3 ayak­ta­ki gü­ve­ni bir par­ça bü­tün her­ke­se doğ­ru an­la­ta­bi­lir­sek, bir par­ça kriz psi­ko­lo­ji­si­ni doğ­ru yö­ne­te­bi­lir­sek biz bu dal­ga­lan­ma­dan, dün­ya­da gü­ven­li li­man ha­li­ne ge­lip, güç­len­miş ola­rak çı­ka­rız di­ye dü­şü­nü­yo­rum. Bu se­bep­le her­ke­se çok cid­di gö­rev dü­şü­yor.”
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95614
  % 1.63
 • 4.7605
  % -0.68
 • 5.568
  % -0.79
 • 6.2417
  % -0.76
 • 188.172
  % -0.92
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT