BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Haccın şartları iki kısımdır

Haccın şartları iki kısımdır

Su­al: Hac­cın şart­la­rı ne­ler­dir?Su­al: Hac­cın şart­la­rı ne­ler­dir? CE­VAP: Hac­cın vü­cub ve eda şart­la­rı var­dır. Vü­cub şart­la­rı şun­lar­dır: 1- Müs­lü­man ol­mak. 2- Kâ­fir ül­ke­sin­de ola­nın, hac­cın farz ol­du­ğu­nu işit­me­si. 3- Akıl ba­liğ ol­mak. 4- Hür ol­mak. 5- Na­fa­ka­dan faz­la ola­rak, hac­ca gö­tü­rüp ge­ti­re­cek ve evin­de­ki­le­re ye­te­cek ka­dar pa­ra­sı ol­mak. 6- Hac vak­ti­nin gel­miş ol­ma­sı. [Hac vak­ti, are­fe ve bay­ram gün­le­ri ol­mak üze­re, 5 gün­dür.] 7- Hac­ca gi­de­me­ye­cek ka­dar, kör, has­ta, ih­ti­yar ve sa­kat ol­ma­mak. Eda şart­la­rı da şun­lar­dır: 1- Hap­se­dil­miş ve­ya ya­sak­lı ol­ma­mak. 2- Hac için gi­de­ce­ği yol­da ve hac ye­rin­de se­la­met ve em­ni­yet ol­ma­sı. 3- Ka­dı­nın, ko­ca­sı­nın ve­ya ebe­di mah­rem ak­ra­ba­sın­dan fa­sık ve mür­ted ol­ma­yan akıl ba­liğ ve­ya mü­râ­hık bir er­kek­le be­ra­ber git­me­si la­zım­dır. Bu­nun yol pa­ra­sı­nı ve­re­cek ka­dar, ka­dı­nın zen­gin ol­ma­sı da la­zım­dır. Ha­dis-i şe­rif­te bu­yu­rul­du ki: (Ka­dın, ya­nın­da bir mah­re­mi ol­ma­dan hac­ca gi­de­mez!) [Bez­zar] [Şa­fi­i’de, mah­rem­siz ola­rak, ka­dın­lar farz olan hac­ca gi­de­bi­lir. Ka­dı­nın mah­re­mi­nin hac yo­lun­da öl­me­si, Şa­fi­i’yi tak­lit et­me­si için özür olur.] Er­kek­siz ka­dın hac­ca gi­de­mez. Gi­der­se, hac­cı sa­hih olur­sa da, ha­ram­dır. Er­ke­ğiy­le gi­din­ce de, otel­de, ta­vaf­ta, say’da ve taş atar­ken, er­kek­ler ara­sı­na ka­rış­ma­sı hac­cın se­va­bı­nı gi­der­di­ği gi­bi, bü­yük gü­na­ha da gi­rer. 4- Ka­dın, id­det ha­lin­de ol­ma­mak. [Vü­cub şart­la­rı bu­lun­mak­la be­ra­ber, eda şart­la­rı da ken­di­sin­de bu­lu­na­nın, o yıl hac­ca git­me­si farz olur. O yıl, hac yo­lun­da ölür­se hac sâ­kıt olur. Ve­kil gön­de­ril­me­si için va­si­yet et­me­si ge­rek­mez. O yıl git­mez­se, gü­nah olur. Son­ra­ki yıl­lar­da, hac yo­lun­da ve­ya evin­de has­ta, ha­pis ve­ya sa­kat olur­sa, ye­ri­ne baş­ka­sı­nı, be­del [ve­kil] gön­der­me­si ve­ya bu­nun için va­si­yet et­me­si ge­re­kir. Ve­kil gön­der­dik­ten son­ra iyi olur­sa, ken­di­nin git­me­si de la­zım olur.] Tel: 0 212 - 454 38 20 www.dinimizislam.com - www.mehmetalidemirbas.com
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT