BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Ağır ceza hakimi tutuklandı

Ağır ceza hakimi tutuklandı

Te­fe­ci­lik su­çun­dan ce­za­e­vin­de bu­lu­nan bir tu­tuk­lu­nun tah­li­ye­si­ni sağ­la­dık­la­rı i­çin rüş­vet al­dık­la­rı id­di­a­sıy­la baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­zal­tı­na a­lı­nan ve ad­li­ye­ye sevk e­di­len mah­ke­me baş­ka­nı tu­tuk­lan­dı> İZMİR Te­fe­ci­lik su­çun­dan ce­za­e­vin­de bu­lu­nan bir tu­tuk­lu­nun tah­li­ye­si­ni sağ­la­dık­la­rı i­çin rüş­vet al­dık­la­rı id­di­a­sıy­la baş­la­tı­lan so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da gö­zal­tı­na a­lı­nan ve ad­li­ye­ye sevk e­di­len mah­ke­me baş­ka­nı tu­tuk­lan­dı. Mah­ke­me­ye çı­kar­tı­lan İz­mir 10. A­ğır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı A.K, du­ruş­ma so­nun­da tu­tuk­la­na­rak ce­za­e­vi­ne gön­de­ril­di. İz­mir 10. A­ğır Ce­za Mah­ke­me­si’n­de te­fe­ci­lik ve or­ga­ni­ze suç ör­gü­tü li­de­ri ol­du­ğu id­di­a­sıy­la yar­gı­la­nan V.O.ǒnin ser­best bı­ra­kıl­ma­sı­nın ar­dın­dan o­pe­ras­yon baş­la­tıl­mış, mah­ke­me baş­ka­nı A.K’nin de a­ra­la­rın­da bu­lun­du­ğu ki­şi­ler gö­zal­tı­na a­lın­mış­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT