BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kusmak için boğazına soktuğu çatalı yuttu

Kusmak için boğazına soktuğu çatalı yuttu

Ye­di­ği ba­lık­tan ze­hir­len­di­ği­ni dü­şü­ne­rek kus­mak için bo­ğa­zı­na ça­tal so­kan genç ölüm­den dön­dü. Gen­cin 15 sa­at bo­yun­ca mi­de­sin­de du­ran ça­tal, ame­li­yat­la alın­dı. 18 ya­şın­da­ki Em­re Al­ma­dık, ba­lık ye­dik­ten son­ra mi­de­si bu­la­nın­ca kus­mak için uğ­raş­tı> İb­ra­him Ars­lan EDİR­NE İHA Ye­di­ği ba­lık­tan ze­hir­len­di­ği­ni dü­şü­ne­rek kus­mak için bo­ğa­zı­na ça­tal so­kan genç ölüm­den dön­dü. Gen­cin 15 sa­at bo­yun­ca mi­de­sin­de du­ran ça­tal, ame­li­yat­la alın­dı. 18 ya­şın­da­ki Em­re Al­ma­dık, ba­lık ye­dik­ten son­ra mi­de­si bu­la­nın­ca kus­mak için uğ­raş­tı. Bir tür­lü ku­sa­ma­yan Al­ma­dık, ça­re­yi bo­ğa­zı­na ça­tal sok­mak­ta bul­du. Bo­ğa­zı­na sok­tu­ğu ça­tal­la kus­mak için uğ­ra­şan Al­ma­dık, bir an­lık yut­kun­ma ile ça­ta­lı bo­ğa­zı­na ka­çır­dı. İkin­ci de­fa yut­ku­nan genç, ça­ta­lın mi­de­si­ne in­di­ği­ni his­set­ti. He­men has­ta­ne­ye kal­dı­rı­lan ve film­le­ri çe­ki­len Al­ma­dık’ın mi­de­sin­de yan yat­mış şe­kil­de 20 san­ti­met­re uzun­lu­ğun­da ça­tal gö­rül­dü. 15 sa­at bo­yun­ca mi­de­sin­de ça­tal­la do­la­şan genç, ge­rek­li ha­zır­lık­la­rın ar­dın­dan ame­li­ya­ta edil­di. Ça­tal, ba­şa­rı­lı bir ame­li­yat­la Prof.Dr. İr­fan Coş­kun ta­ra­fın­dan Em­re Al­ma­dık’ın mi­de­sin­den çı­ka­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT