BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > RÜZGÂR TERSİNE DÖNDÜ

RÜZGÂR TERSİNE DÖNDÜ

Mus­ta­fa De­niz­li’nin ilk ma­çın­da An­ka­ra’da G.Bir­li­ği’ni 3-1 ye­nen Be­şik­taş, bu kez İnö­nü’de Si­vas‘a ta­kıl­dıMEH­MET BİR “YIL­DIZ” ­Ge­çen haf­ta G.Bir­li­ği ö­nün­de ma­ça ka­sır­ga gi­bi baş­la­yan Be­şik­taş’tan, ta­raf­lı ta­raf­sız her­kes ben­zer bir gi­riş bek­li­yor­du Si­vas kar­şı­sın­da da. A­ma Bü­lent Uy­gun ze­ki bir tak­tik­le ya­rı a­la­nı­na yığ­dı­ğı ta­kı­mı­na kont­ra­lar­la so­nuç a­rat­tı dün ge­ce. Ni­te­kim he­nüz 4. da­ki­ka­da Mu­sa’nın sert pa­sı­na Za­po mü­da­ha­le e­de­me­yin­ce Meh­met Yıl­dız ko­lay bul­du go­lü: 0-1. Pa­nik yap­ma­dı Be­şik­taş. 14’te Del­ga­do Bo­bo’y­la gir­di­ği paslaşmada to­pu sağ dış vu­ruş­la A­kın’ın sa­ğın­dan fi­le­ler­le bu­luş­tur­du: 1-1. A­ra­da to­pun ü­ze­rin­den at­la­yıp de­fan­sı şa­şır­tan Nob­re’yi de u­nut­ma­ya­lım ta­bi­i. Ka­lan da­ki­ka­lar­da Bo­bo’nun sert şu­tu­na do­ku­na­ma­yıp ta­kı­mı­nı gol­den e­den Nob­re’nin, ce­za sa­ha­sı sol çap­ra­zın­dan en­fes fal­so­lu ba­zu­ka­sıy­la Del­ga­do’nun gi­ri­şim­le­rin­de de gol­ler­den ol­du Be­şik­taş. ZEVK­Lİ A­MA GOL­SÜZ İ­kin­ci ya­rı­da zevk­li, mü­ca­de­le­li an­cak po­zis­yon fa­ki­ri bir maç var­dı sa­ha­da. Di­ki­ne ve tek top yap­ma­yı bir tür­lü Si­vas ö­nün­de uy­gu­la­ya­ma­dı Kar­tal bu ya­rı­da da. Yi­ği­do­lar çok i­yi a­lan ka­pat­tı, kont­ra­ya çık­tı. 51’de bu ya­rı­nın en­der po­zis­yon­la­rın­dan bi­rin­de Nob­re sağ­dan in­di. Düş­tü, kalk­tı, or­ta­la­dı to­pu pe­nal­tı nok­ta­sı ü­ze­ri­ne. Del­ga­do’nun to­pu ye­re vur­du­ra­rak çek­ti­ği teh­li­ke­li şut a­ut­la so­nuç­lan­dı. 69’da yi­ne Ar­jan­tin­li­nin ze­ka ü­rü­nü vu­ru­şu­nu ge­ce­nin yıl­dız­la­rın­dan Bi­li­ca ön­le­yin­ce teh­li­ke bü­yü­me­den sön­dü. 74’te ce­za sa­ha­sı­na ge­len to­pu Meh­met Yıl­dız bek­let­me­den Se­zer’e u­zat­tı. Bu fut­bol­cu al­tı pas i­çin­de i­na­nıl­ma­zı ba­şa­ra­rak to­pu a­u­ta yol­la­dı. Son da­ki­ka­da Del­ga­do’nun pa­sın­da Nob­re vur­mak­ta geç dav­ra­nın­ca, Si­vas a­ta­ğın­da da Fa­ruk, Rüş­tü’y­le kar­şı kar­şı­ya­da kö­tü vu­run­ca ta­raf­lar sa­ha­dan bi­rer pu­an­la ay­rıl­dı. > Bilgehan Can Ümraniye’ye gidiyoruz ­Mus­ta­fa De­niz­li be­ra­ber­li­ğe kız­dı, fut­bol­cu­la­rı­nı e­ve gön­der­me­di ACİL TOPLANTI Si­vas ma­çı­nın ar­dın­dan ev­le­ri­ni git­me­yi plan­la­yan Be­şik­taş­lı fut­bol­cu­lar kö­tü bir sür­priz­le kar­şı­laş­tı. Ho­los­ko, Nob­re, Del­ga­do, Bo­bo ve Rüş­tü, De­niz­li’nin ta­li­ma­tıy­la araç­la­rın­dan ine­rek ta­kım oto­bü­sü­ne bin­di­ler. Tec­rü­be­li ça­lış­tı­rı­cı, “Üm­ra­ni­ye’de ko­nuş­ma­mız ge­re­ken acil ko­nu­lar var” di­ye­rek oyun­cu­la­rı­na, “Ai­le­le­ri­ni­zi eve gön­de­rin” açık­la­ma­sı­nı yap­tı. Bu ara­da De­niz­li maç­tan son­ra, “Ta­raf­tar­la­rı­mı­zın önün­de­ki ilk ma­çı­mız­da sa­ha­dan 3 pu­an­la ay­rıl­ma ar­zu­sun­day­dık, ama ol­ma­dı. Hü­cum or­ga­ni­zas­yon­la­rın­da to­pu iyi kul­lan­ma­lı­yız” şek­lin­de ko­nuş­tu. > Cem BAŞARANER HAKEM HOCASI DİYOR Kİ Mustafa Çulcu ­Öz­kah­ya’ya ­tam pu­an Ha­lis Öz­kah­ya ma­çı ge­nel o­la­rak ba­şa­rı­lı yö­net­ti. An­cak ge­re­ğin­den faz­la ko­şu­yor. Dur­ma­sı ge­re­ken yer­de ko­şu­yor, koş­ma­sı ge­re­ken yer­de du­ru­yor. To­pun ö­nün­de ka­lı­yor. Bu da a­ce­mi ha­kem­lik gö­rün­tü­sü ver­di. Ka­rar­la­rı ve kart­la­rı i­sa­bet­liy­di. 77. da­ki­ka­da Hay­ret­tin’in on se­kiz ü­ze­rin­de Ser­dar Öz­kan’a yap­tı­ğı ha­re­ket­te pe­nal­tı­lık bir te­mas yok. Ha­lis’in ka­ra­rı doğ­ru. Maç­ta son bölüm hariç Tür­ki­ye s­tan­dart­la­rı­nın çok ü­ze­rin­de bir cen­til­men­lik var­dı. Hat­ta maç­tan ön­ce Mus­ta­fa De­niz­li, Bü­lent Uy­gun’u ye­dek ku­lü­be­si­ne ka­dar gö­tür­dü ve se­yir­ci­ye al­kış­lat­tır­dı. Bü­lent Uy­gun da sa­ha­ya a­tı­lan a­yak­ka­bı­yı 4. ha­ke­me ve­ya tem­sil­ci­ye ver­me­yip, t­ri­bü­ne sa­hi­bi­ne gön­der­di. BEŞİKTAŞ NOTLARI ­De­niz­li sev­gi­si Be­şik­taş’ın ba­şın­da ilk kez İ­nö­nü S­ta­dı’na çı­kan Mus­ta­fa De­niz­li’yi si­yah-­be­yaz­lı ta­raf­tar­lar bağ­rı­na bas­tı. Ye­ni a­çık ve nu­ma­ra­lı t­ri­bün­de­ki ta­raf­tar­lar, De­niz­li’yi al­kış­la­yıp des­tek ve­rir­ken, ka­pa­lı t­ri­bün tep­ki­siz kal­dı. De­niz­li’ye Be­şik­taş at­kı­sı ve çi­çek he­di­ye e­dil­di. Ho­los­ko ke­na­ra G.Bir­li­ği ma­çı­na Ho­los­ko i­le baş­la­yan De­niz­li, Si­vas kar­şı­sın­da S­lo­vak fut­bol­cu­yu ku­lü­be­ye çe­ke­rek on bir­de Bo­bo’ya şans ver­di. De­niz­li, Ho­los­ko’yu kar­şı­laş­ma­nın 79. da­ki­ka­sın­da yi­ne Bo­bo’y­la yer de­ğiş­tir­di. Baş­kan t­ri­bün­de Se­zo­nun ilk haf­ta­sın­da oy­na­nan An­tal­ya ma­çın­dan son­ra p­ro­to­kol t­ri­bü­nün­de o­tu­ra­ma­yan Yıl­dı­rım De­mi­rö­ren, dün­kü kar­şı­laş­ma­yı Si­vass­por Baş­ka­nı Mec­nun Od­yak­maz i­le bir­lik­te iz­le­di. De­mi­rö­ren, An­ka­ra’da­ki G.Bir­li­ği ma­çı­nı da İl­han Cav­cav’la bir­lik­te ö­zel bir lo­ca­dan sey­ret­miş­ti. Mo­bil Kar­tal Be­şik­taş, ta­raf­tar­la­rı­nın ta­kım hak­kın­da da­ha hız­lı ve doğ­ru bil­gi­ler a­la­bil­me­si i­çin BJK Mo­bil Por­tal uy­gu­la­ma­sı baş­lat­tı. Be­şik­taş se­yir­ci­si, Turk­cell hat­lı cep te­le­fon­la­rın­dan 1903 kı­sa me­saj nu­ma­ra­sı­na BJK ya­zıp SMS gön­de­re­rek üc­ret­siz ka­yıt yap­tı­ra­bi­le­cek. Sa­ha­ya a­yak­ka­bı Kar­şı­laş­ma­nın 63. da­ki­ka­sın­da Syl­la’nın ha­ke­me i­ti­ra­zı­na si­nir­le­nen bir Be­şik­taş ta­raf­ta­rı, a­yak­ka­bı­sı­nı sa­ha­ya fır­lat­tı. Si­vas ye­dek ku­lü­be­si ö­nü­ne dü­şen a­yak­ka­bı­yı, Bü­lent Uy­gun t­ri­bü­ne i­a­de et­ti. U­zat­ma bö­lü­mün­de Ser­dar Öz­kan ve Ab­dur­rah­man De­re­li’nin tar­tış­ma­sı­na fut­bol­cu­lar i­le t­ri­bün­ler de ka­tı­lın­ca or­ta­lık ka­rış­tı. Uy­gun si­nir­len­di Si­vass­por Tek­nik Di­rek­tö­rü Bü­lent Uy­gun, ma­çın 84. da­ki­ka­sın­da 4. ha­kem Gök­han Gü­ne­şer i­le tar­tış­tı. Fut­bol­cu­suy­la ko­nuş­mak i­çin sa­ha ke­na­rı­na çı­kan Uy­gun’a, Gü­ne­şer i­zin ver­me­di. Gü­ne­şer’le tar­tış­ma­ya baş­la­yan Uy­gun’u, or­ta ha­kem Ha­lis Öz­kah­ya sa­kin­leş­tir­di. Uy­gun maç son­ra­sı, “1 pu­an al­dı­ğı­mı­zı i­çin mut­lu de­ği­lim, 3 pu­an da a­la­bi­lir­dik” de­di.. Yi­ne pu­an al­dı Si­yah-­be­yaz­lı­lar, son üç maç­tır ye­ne­me­di­ği Si­vas’a İ­nö­nü S­ta­dı’n­da yi­ne diş ge­çi­re­me­di. PAF ma­çı i­se 1-1 bit­ti. Bu a­ra­da dün ge­ce 4. sa­rı kar­tı­nı gö­ren Di­al­lo, ö­nü­müz­de­ki haf­ta De­niz­lis­por ma­çın­da for­ma gi­ye­me­ye­cek. ­So­ğan­cı­oğ­lu çi­le­den çık­tı Kar­şı­laş­ma son­ra­sın­da p­ro­to­kol­de ya­şa­nan tar­tış­ma­lar As­baş­kan Er­tun So­ğan­cı­oğ­lu’nu çi­le­den çı­kar­dı. Yö­ne­ti­mi is­ti­fa­ya ça­ğı­ran bir g­rup ta­raf­ta­rın o­la­yı kü­für­leş­me­ye ta­şı­ma­sı­nın ar­dın­dan So­ğan­cı­oğ­lu s­tat gü­ven­lik mü­dü­rü­nü ya­nı­na ça­ğı­ra­rak, “Si­ze bir ku­ruş pa­ra yok. A­dam­lar üs­tü­mü­ze yü­rü­yor, gü­ven­lik­çi­le­rin ne­re­de?” şek­lin­de sert tep­ki gös­ter­di. BJK TV’de k­riz Be­şik­taş’ın ya­yın or­gan­la­rın­dan BJK TV, Do­ğan G­ru­bu’n­dan dar­be ye­di. K­riz se­be­biy­le can­lı ya­yın­lar ke­si­lir­ken, Do­ğan Med­ya’nın Be­şik­taş Yö­ne­ti­mi’ne, ‘an­laş­ma­yı bo­za­lım ka­na­lı si­ze dev­re­de­lim’ ta­le­bin­de bu­lun­du­ğu öğ­re­nil­di. BJK İ­nö­nü S­ta­dı, 24 E­kim 2008 >> BEŞİKTAŞ:1 ­Rüş­tü 6 İb­ra­him To­ra­man 6 ­Si­vok 5.5 ­Za­po­tocny 5 ­Cis­se 5.5 ­Ser­dar Kur­tu­luş 5 ­Del­ga­do 6 İb­ra­him Ü­zül­mez 6 ­Bo­bo 5.5 (Ho­los­ko dk.79) 4 ­Nob­re 6 ­Tel­lo 5.5 (Ser­dar Öz­kan dk.73) 5 ­Ha­kan A­rı­kan U­ğur İn­ce­man Ek­rem Dağ ­Tu­na Ü­züm­cü A­li Tan­do­ğan T.D.: Mus­ta­fa De­niz­li >> SİVAS: 1 A­kın Var­dar 6.5 Ab­dur­rah­man 6 ­Bi­li­ca 8 ­Di­al­lo 7.5 ­Hay­ret­tin 6 Syl­la 5.5 (Ba­li­li dk.65) 5 ­Mu­sa 6 (Se­dat dk.89) ? İb­ra­him 5.5 ­Se­zer 5.5 ­Meh­met Yıl­dız 8.5 ­Tum 5.5 (Fa­ruk dk.72) 5 ­Pet­ko­vic ­Mu­rat ­Pac­ho­co ­Mu­ham­med Çağ­lar T.D.: Bü­lent Uy­gun ­GOL­LER: Meh­met Yıl­dız (dk.4), Del­ga­do (dk.14) ­SA­RI KART­LAR: İ.To­ra­man, Tel­lo, Ser­dar Öz­kan (Be­şik­taş) Syl­la, Di­al­lo, M.Yıl­dız, Se­dat, Ab­dur­rah­man (Si­vas) HA­KEM­LER: Ha­lis Öz­kah­ya, Cem Sat­man, Vol­kan Na­rinç PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P Be­şik­taş 8 5 3 0 15 6 18 T­rab­zon 7 5 1 1 11 8 16 ­Si­vas 8 4 3 1 13 7 15 ­Bur­sa 7 5 0 2 12 9 15 G.Sa­ray 7 4 2 1 17 6 14 An­ka­ra 7 4 1 2 11 7 13 G.An­tep 7 4 1 2 11 8 13 ­Kay­se­ri 7 3 2 2 7 4 11 ­Kon­ya 7 3 1 3 9 12 10 F.Bah­çe 7 3 0 4 11 11 9 Es­ki­şe­hir 7 2 3 2 7 8 9 G.Bir­li­ği 7 2 2 3 8 11 8 ­De­niz­li 7 2 1 4 8 12 7 ­Ha­cet­te­pe 7 2 1 4 5 10 7 B.Be­le­di­ye 7 1 3 3 5 8 6 M­KE A.Gü­cü 7 1 2 4 6 12 5 An­tal­ya 7 0 1 6 9 17 1 ­Ko­ca­e­li 7 0 1 6 7 16 1
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT