BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Basın danışmanlığı...

Basın danışmanlığı...

Es­ki ga­ze­te­ci abi­le­ri­mi­zin en çok dert yan­dık­la­rı ko­nu; ar­tık sa­nat­çı­lar­la bi­re bir gö­rü­şe­me­me­le­ri!.. Ma­ga­zin dün­ya­sın­da­ki ün­lü­le­re ulaş­mak ar­tık es­ki­si gi­bi ko­lay ol­mu­yor gö­rü­şün­de hep­si bir­le­şi­yor­lar.Es­ki ga­ze­te­ci abi­le­ri­mi­zin en çok dert yan­dık­la­rı ko­nu; ar­tık sa­nat­çı­lar­la bi­re bir gö­rü­şe­me­me­le­ri!.. Ma­ga­zin dün­ya­sın­da­ki ün­lü­le­re ulaş­mak ar­tık es­ki­si gi­bi ko­lay ol­mu­yor gö­rü­şün­de hep­si bir­le­şi­yor­lar. “Es­ki­den sa­nat­çı­lar­la bi­re bir gö­rü­şü­lür­dü ve sor­mak is­te­di­ği­miz her şe­yi ra­hat­lık­la so­ra­bi­lir­dik ve ona gö­re ce­vap­lar alır­dık” di­yor­lar. Ama ba­sın da­nış­man­la­rı ve me­na­jer­ler işin içi­ne gi­rin­ce bir sa­nat­çı hak­kın­da­ki gö­rüş­le­ri tam ola­rak ala­ma­mak­tan şi­ka­yet­çi olu­yor­lar. Ba­sın da­nış­man­lı­ğı­nı hak­kıy­la ya­pan­lar yok de­ğil ta­bi­i ki. Ama bir sa­nat­çı­ya so­ru sor­mak için ara­dı­ğı­nız­da kar­şı­nı­za çı­kan me­na­jer ya da ba­sın da­nış­ma­nı, sa­nat­çı ile gö­rüş­me­den is­te­di­ği ce­va­bı ve­re­bi­li­yor ve bu da ta­bi­i ki za­man za­man po­le­mik­le­re ve sı­kın­tı­la­ra yol açı­yor. Bir ün­lü ile ga­ze­te­ci ara­sı­na ba­sın da­nış­ma­nı­nın gir­me­si biz­ce -ke­sin­lik­le- yan­lış. Ba­sın da­nış­ma­nı­nın gö­re­vi ile­ti­şim kur­mak ol­ma­lı­dır; me­na­je­ri ol­du­ğu sa­nat­çı adı­na ka­rar ver­me­me­li­dir. Böy­le bir du­rum­da as­lın­da sa­nat­çı­lar za­rar gö­rü­yor­lar. Çün­kü ga­ze­te­ci ar­ka­daş­lar is­ter is­te­mez kı­rı­lı­yor ve bun­dan sa­nat­çı­nın ha­be­ri bi­le ol­mu­yor. Son­ra da sa­nat­çı­lar ve­ya ün­lü­ler ga­ze­te­ci­le­rin ni­ye ken­di­le­ri­ne kö­tü dav­ran­dı­ğı­nı çö­ze­me­dik­le­ri­ni söy­lü­yor­lar... Gün­de­me gel­mek için her tür­lü yo­lu de­ne­yen ün­lü­ler, gün­de­me gel­dik­ten son­ra -doğ­ru ve yan­lış- stra­te­ji­le­ri­ni be­lir­li­yor­lar. Gö­rü­nen o ki akıl­lı ve iyi bir ekip­le ça­lı­şan sa­nat­çı de­vam­lı ba­sın­la ara­sı­nı iyi tu­tan­dır... GE­ÇEN HAFTA NELER KONUŞULDU? Al­tın Por­ta­kal Film Fes­ti­va­li bu se­ne de po­le­mik­le­riy­le ve ko­nu­şu­lan­la­rıy­la ön pla­na çık­tı. Ama geç­ti­ği­miz se­ne­le­re gö­re da­ha az kav­ga­nın ol­ma­sı se­vin­di­ri­ci idi... Bu haf­ta, Ka­ya-Fe­ra­ye çif­ti­nin ikin­ci ço­cuk­la­rı ola­cak ha­ber­le­riy­le çal­ka­lan­dı ama, 2 ay­lık ha­mi­le olduğu sanılan Fe­ra­ye Tan­yo­laç’ın aslında hamile olmadığı anlaşıldı... Eu­ro­vi­si­on’a ki­min ka­tı­la­ca­ğı tar­tış­ma­la­rı iyi­ce ay­yu­ka çık­tı ama ib­re Ha­di­se’den ya­na gö­zü­kü­yor... Fox TV’de ya­yın­la­nan “Biz­den Kaç­maz” prog­ra­mın­da Ta­mer Ka­ra­dağ­lı’nın An­tal­ya’da­ki ma­ce­ra­la­rı da gün­de­me bom­ba gi­bi düş­tü...
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT