BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > EVLATLIK VERİLEN OĞLUNU İSTİYOR!

EVLATLIK VERİLEN OĞLUNU İSTİYOR!

Ba­kıl­ma­sı için yur­da ver­dik­le­ri ço­cuk­la­rı­nın, mahkeme kararıyla bir ai­le­ye ev­lat­lık ve­ril­di­ği­ni öğ­re­nen ai­le yeniden dava açtı> YOZGAT Çe­ke­rek il­çe­sin­de Türk film­le­ri­ne ko­nu ola­bi­le­cek bir olay ya­şan­dı. Ya­şar Acu­ner ve eşi Fi­liz Sev­gi­li 2002 yı­lın­da ev­len­me­le­ri­nin ar­dın­dan 2004 yı­lın­da bo­şan­dı. Çif­tin bu ev­li­lik­ten do­ğan ço­cuk­la­rı Em­re’nin ve­la­ye­ti ba­ba­sın­da kal­dı. Yaş­lı an­ne­siy­le ay­nı ev­de ka­lan Ya­şar Acu­ner, oğ­lu­nu da­ha iyi ba­kı­la­bil­me­si ama­cıy­la Yoz­gat Sos­yal Hiz­met­ler Ço­cuk Yu­va­sı­na yer­leş­tir­di. An­cak da­ha son­ra An­ka­ra’da bu­lu­nan Ata­türk Ço­cuk Yu­va­sı­na gön­de­ri­len kü­çük Em­re’yi gö­ren bir ai­le, ev­lat edin­mek is­te­di. Sos­yal Hiz­met­ler Ço­cuk Esir­ge­me Ku­ru­mu, Çe­ke­rek As­li­ye Hu­kuk Mah­ke­me­si­ne baş­vu­ru­da bu­lu­na­rak, ço­cu­ğun ev­lat­lık ve­ril­me­si­ne izin is­te­di. KA­RA­RA İTİ­RAZ ET­Tİ Mah­ke­me, Em­re’nin an­ne ve ba­ba­sı­nı du­ruş­ma­ya ça­ğı­ra­rak, ço­cu­ğun ev­lat­lık ve­ril­me­si­ne iti­raz­la­rı olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­du ve “olum­lu” ce­vap alın­ca da 7 Mart 2008 ta­ri­hin­de “4 ya­şın­da­ki Em­re Acu­ner’in ev­lat­lık ve­ril­me­sin­de sa­kın­ca yok­tur” ka­ra­rı­nı ver­di. Ya­şar Acu­ner, “Mah­ke­me­ye bi­zi ça­ğır­dı­lar, ben de ba­kım için Ku­rum­da kal­ma­sı­na “ta­mam’ de­dim, ev­lat­lık ve­ril­me­si­ni is­te­me­dim. Mah­ke­me­nin ev­lat­lık için ça­ğır­dı­ğı­nı bil­mi­yor­dum, sor­duk­la­rı so­ru­la­ra ‘evet’ de­dim” di­ye ko­nuş­tu. Acu­ner, mah­ke­me­nin ço­cu­ğu­nun ev­lat­lık ve­ril­me­si yö­nün­de ver­miş ol­du­ğu ka­ra­rın bo­zu­lup, ço­cu­ğun tek­rar ken­di­le­ri­ne ve­ril­me­si ama­cıy­la avu­ka­tı ara­cı­lı­ğı ile Yar­gı­tay Hu­kuk Da­ire­si ve Yoz­gat Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı­na baş­vu­ru­da bu­lun­du. 4 YA­ŞIN­DA­Kİ EM­RE YURDA VE­RİL­Dİ An­ka­ra Ata­türk Ço­cuk Yu­va­sı’nda ka­lan Em­re, mah­ke­me ka­ra­rıy­la bir ai­le­ye ev­lat­lık ola­rak ve­ril­di. Ka­ra­ra iti­raz eden çocuğun ba­ba­sı Ya­şar Acu­ner, oğ­lu­nu ge­ri is­ti­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT