BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Güvercin cama çarpınca...

Güvercin cama çarpınca...

Bu gö­rün­tü­ler cam ü­ze­ri­ne ya­pış­tı­rıl­mış bir tu­al de­ğil. Pen­ce­re­de gö­rü­nen gü­ver­cin si­lu­e­ti ger­çek­ten bir gü­ver­ci­nin ca­ma çarp­ma­sıy­la o­luş­muş.Bu gö­rün­tü­ler cam ü­ze­ri­ne ya­pış­tı­rıl­mış bir tu­al de­ğil. Pen­ce­re­de gö­rü­nen gü­ver­cin si­lu­e­ti ger­çek­ten bir gü­ver­ci­nin ca­ma çarp­ma­sıy­la o­luş­muş. İn­gi­liz Da­il Ma­il ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re; Di­a­na Matt­hews ta­til­den dön­dük­ten son­ra pen­ce­re­sin­de bu il­ginç si­lu­e­ti gör­müş. Bir sü­re ne ol­du­ğu­nu an­la­ya­ma­mış, an­la­dı­ğın­da i­se hay­ret­ler i­çin­de kal­mış. Bed­worth’ta ya­şa­yan İn­gi­liz ka­dın gö­rün­tü­nün mü­kem­mel ol­du­ğu­nu; gü­ver­ci­nin çarp­ma­dan ön­ce bir pud­ra­ya bu­lan­mış­ca­sı­na pen­ce­re­sin­de bem­be­yaz bir iz bı­rak­tı­ğı­nı söy­lü­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT