BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Trabzon liderlik peşinde

Trabzon liderlik peşinde

Borda-mavililer, Beşiktaş’ın Sivas önündeki 2 puan kaybıyla gözünü tekrar koltuğa dikti. G.Antepspor’u yenmek yetiyorBorda-mavililer, Beşiktaş’ın Sivas önündeki 2 puan kaybıyla gözünü tekrar koltuğa dikti. G.Antepspor’u yenmek yetiyor 1 HAF­TA A­RA­DAN SON­RA ­Sü­per Lig’de bu­gün e­vin­de Ga­zi­an­teps­por’u a­ğır­la­ya­cak o­lan T­rab­zons­por’da ye­ni­den li­der­lik he­sap­la­rı ya­pı­lı­yor. Geç­ti­ği­miz haf­ta G.Sa­ray’a 3-0 mağ­lup ol­ma­sı­nın ar­dın­dan li­der­li­ği Be­şik­taş’a kap­tı­ran T­rab­zons­por, si­yah-­be­yaz­lı e­ki­bin Si­vass­por i­le 1-1 be­ra­be­re kal­ma­sıy­la ye­ni­den kol­tu­ğa göz dik­ti. E­vin­de a­ğır­la­ya­ca­ğı Ga­zi­an­teps­por kar­şı­sın­da sa­ha­dan mut­lak ga­li­bi­yet­le ay­rıl­ma­yı p­lan­la­yan bor­do-­ma­vi­li ta­kım, üç pu­an al­ma­sı du­ru­mun­da 1 haf­ta a­ra­dan son­ra tek­rar zir­ve­ye ku­ru­la­cak. SYL­VA-­Gİ­RAY ON BİR­DE Ö­te yan­dan son haf­ta­lar­da­ki ve ö­zel­lik­le G.Sa­ray kar­şı­sın­da­ki sa­vun­ma za­af­la­rı­na ça­re a­ra­yan T­rab­zons­por Tek­nik Di­rek­tör Er­sun Ya­nal, Ga­zi­an­teps­por kar­şı­sı­na re­viz­yon­la çı­ka­cak. Sa­ha­sın­da 278 gün­dür ye­nil­me­yen bor­do-­ma­vi­li­ler­de, ka­le­ci Tol­ga Zen­gin’in ye­ri­ne Syl­va’nın, sa­vun­ma­da da E­ge­men’in ye­ri­ne Gi­ray’ın ilk 11 de for­ma giy­me­si bek­le­ni­yor. Bu fut­bol­cu­lar ilk 11 de sa­ha­ya çık­ma­la­rı ha­lin­de ilk kez bor­do-­ma­vi­li for­ma al­tın­da gö­rev yap­mış o­la­cak­lar. > Gök­men ŞA­HİN-T­rab­zon (İ­HA) Turk­cell Sü­per Lig, 8.Haf­ta ma­çı >> T­RAB­ZON Syl­va ­Ser­kan ­Song ­Gi­ray ­Ca­le ­Hü­se­yin ­Col­man ­Sel­çuk I­sa­ac (Yat­ta­ra) U­mut ­Gök­han Sa­kat: Yok Ce­za­lı: Yok >> G.AN­TEP ­Mu­rat Şa­hin Em­rah ­De­u­mi ­Meh­met Po­lat ­Be­kir (I­van) ­Meh­met Yoz­gat­lı ­Mu­rat Cey­lan ­Zu­ri­ta Er­man Öz­gür ­Ta­ba­ta ­Be­to Sa­kat: Yok Ce­za­lı: Yok S­TAT: H.Av­ni A­ker HA­KEM­LER: Yu­nus Yıl­dı­rım, Ba­hat­tin Du­ran, Ser­kan Gen­çer­ler, 4.ha­kem: Er­bay Al­de­mir SA­AT: 16.00 > Lig TV nak­len Borç 57 mil­yon YTL Trab­zons­por Ku­lü­bü’nün 21. Ola­ğan Di­van Ge­nel Ku­ru­lu Top­lan­tı­sı dün ya­pıl­dı. Baş­kan Sad­ri Şe­ner, Trab­zons­por’un ge­le­cek se­zon Av­ru­pa ku­pa­la­rın­dan bi­ri­ne ka­tıl­ma­sı ha­lin­de UE­FA ku­ral­la­rı ge­re­ği Hü­se­yin Av­ni Aker Sta­dı’nda maç­la­rın oy­na­na­ma­ya­ca­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Ak­ya­zı Sta­dı ya­pı­la­cak­sa bu dev­let des­te­ği ile ol­ma­lı­dır” der­ken, Ge­nel Sek­re­ter Ha­san Ye­ner, HES pro­je­siy­le yıl­lık 12 mil­yon YTL ge­lir el­de edi­le­ce­ği­ni söy­le­di. Ku­lü­bün bor­cu 56 mil­yon 897 bin YTL ola­rak açık­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89898
  % 0.37
 • 4.8232
  % -0.22
 • 5.6284
  % -0.33
 • 6.3815
  % -0.47
 • 192.903
  % -0.91
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT