BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Polat rahatladı

Polat rahatladı

Galatasaray Genel Kurulundan, Goldman Sachs International’la kredi ve tahvil ihracı anlaşmasını yapmak üzere Başkan Adnan Polat’a yetki çıktıGalatasaray Genel Kurulundan, Goldman Sachs International’la kredi ve tahvil ihracı anlaşmasını yapmak üzere Başkan Adnan Polat’a yetki çıktı 309 ÜYE EVET DE­Dİ G.Sa­ray Yö­ne­tim Ku­ru­lu, Gold­man Sachs In­ter­na­ti­onal ile mu­ta­ba­ka­ta va­rı­lan 100 mil­yon do­lar­lık kre­di ve 50 ile 70 mil­yon do­lar ara­sı tah­vil ih­ra­cı an­laş­ma­sı­nın uy­gu­la­ma­ya so­kul­ma­sıy­la il­gi­li ge­nel ku­rul­dan yet­ki al­dı. G.Sa­ray Li­se­si’nde ger­çek­leş­ti­ri­len ve yak­la­şık 6 sa­at sü­ren ola­ğa­nüs­tü ge­nel ku­rul top­lan­tı­sı so­nun­da üye­ler, yö­ne­tim ku­ru­lu­na, söz ko­nu­su fi­nans iş­lem­le­ri ile il­gi­li söz­leş­me ve bel­ge­le­ri ku­lüp adı­na mü­za­ke­re et­me, uy­gun gö­re­ce­ği ko­şul­lar­da ka­bul et­me, son­lan­dır­ma ve ak­det­me yet­ki­si­ni oy çok­lu­ğuy­la ver­di. Ka­pa­lı zarf usu­lüy­le ger­çek­leş­ti­ri­len oy­la­ma­ya 503 üye ka­tı­lır­ken, 193 üye­nin ha­yır oyu­na kar­şı, 309 üye evet oyu kul­lan­dı. Oy­la­ma­da 1 zarf ise boş çık­tı. “Rİ­VA’YI SAT­SAK ÖDEN­MEZ” Oy­la­ma ön­ce­si ko­nuş­ma­sın­da, “Spor­tif A.Ş. ve Fut­bol A.Ş. bu­gün­kü mev­cu­di­ye­tiy­le sür­dü­rü­le­bi­lir de­ğil­dir. Du­rum bu gi­diş­le öy­le bir nok­ta­ya ge­le­cek ki, en önem­li gay­ri­men­kul olan Ri­va’da­ki ara­zi­mi­zi sat­sak da­hi olu­şa­cak bor­cu öde­ye­me­ye­ce­ğiz. Ge­le­ce­ği­mi­zi kur­tar­mak için bir nu­ma­ra­lı ko­nu­muz bu­dur” di­yen G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, oy­la­ma son­ra­sı ku­rul üye­le­ri­ne te­şek­kür et­ti. G.Sa­ray Yö­ne­ti­mi, Gold­man Sachs’ın ara­cı­lı­ğıy­la sağ­la­ma­yı plan­la­dı­ğı kre­di­yi, Spor­tif A.Ş. ile Fut­bol A.Ş.’nin bir­leş­ti­ril­me­si­nin fi­nans­ma­nıy­la, ku­lüp ve iş­ti­rak­le­ri­nin mev­cut ban­ka borç­la­rı­nın ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sın­da kul­lan­ma­yı plan­lı­yor. > Ercan YILDIZ SERT KO­NUŞ­MA­LAR YA­PIL­DI G.Sa­ray Baş­ka­nı Ad­nan Po­lat, “Bu Sevr an­laş­ma­sı­dır”, “G.Sa­ray iki yıl için­de ba­tar”, “Bu kre­di­yi bu or­tam­da kim ve­rir?” suç­la­ma­la­rı ara­sın­da Ge­nel Ku­rul­dan yet­ki al­dı. Po­lat yet­ki­yi he­men kul­lan­ma­ya­cak­la­rı­nı, eko­no­mik gi­di­şa­ta gö­re ha­zır tu­ta­cak­la­rı­nı söy­le­di. Uy­gun za­man ve ze­mi­ni bek­le­ye­cek­le­ri­ni be­lir­ten Po­lat, G.Sa­ray’ın men­fa­at­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ha­re­ket ede­cek­le­ri­ni vur­gu­la­dı. G.Sa­ray fut­bol ta­kı­mı, Es­ki­şe­hirs­por i­le ya­pa­ca­ğı maç i­çin Es­ki­şe­hir’e git­ti. A­ta­türk Ha­va­li­ma­nı’n­da yol­cu­la­rın bü­yük il­gi gös­ter­di­ği sa­rı kır­mı­zı­lı fut­bol­cu­lar, ba­sın men­sup­la­rı­nın maç­la il­gi­li so­ru­la­rı­nı ya­nıt­sız bı­rak­tı. Ta­raf­tar­la­rın yo­ğun il­gi gös­ter­di­ği fut­bol­cu­lar, im­za da­ğı­tıp, fo­toğ­raf çek­tir­di. Turk­cell Sü­per Lig, 8.Haf­ta ma­çı >> ES­Kİ­ŞE­HİR I­va­sa ­Sez­gin ­Vuc­ko ­Tay­fun ­Ser­kan ­Bü­lent Er­tuğ­rul ­Pol­jak ­Ser­dar ­Bü­lent Ko­ca­bey ­Yo­u­la An­der­son Sa­kat: Yok Ce­za­lı: Yok >> G.SA­RAY De Sanctis Sabri Emre Aşık Servet Hakan Balta Arda Meira Ayhan Kewell Nonda Baros Sakat: Mehmet Topal, Linderoth, Uğur, Emre Güngör, Hasan Şaş, Serkan Çalık, Barış Cezalı: Lincoln 12 yıl son­ra ge­len ka­pış­ma Sü­per Lig’de bu­gün ya­pı­la­cak Es­ki­şe­hirs­por-Ga­la­ta­sa­ray ma­çıy­la bir­lik­te her iki ekip lig ta­ri­hin­de 12 yıl son­ra kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. İki ta­kım lig­de da­ha ön­ce 22 se­zon­da top­lam 44 maç yap­tı. Ga­la­ta­sa­ray, Es­ki­şe­hirs­por’a ga­li­bi­yet sa­yı­sın­da 19-6, gol sa­yı­sın­da da 60-38 üs­tün­lük ku­rar­ken, iki ekip ara­sın­da­ki 19 maç da be­ra­be­re so­nuç­lan­dı. G.SARAY NOTLARI Ha­kan Bal­ta Hert­ha’ya mı? Al­man­ya’nın baş­şeh­ri Ber­lin’de ya­yın­la­nan B.Z ga­ze­te­si, Bun­des­li­ga ta­kım­la­rın­dan Hert­ha Ber­lin’in, G.Sa­ray­lı Ha­kan Bal­ta’yla il­gi­len­di­ği­ni yaz­dı. Ga­ze­te ha­be­rin­de Hert­ha me­na­je­ri Die­ter Hoe­ness’in de­fan­sın so­lu­na fut­bol­cu ara­dı­ğı­nı, Ha­kan için 3 mil­yon eu­ro­yu göz­den çı­kar­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lirt­ti. Fut­bol­cu­nun me­na­je­ri Ah­met Bu­lut da, “Ber­lin, Ha­kan için her za­man ca­zip” de­di. Ste­au­a, Kral’ın pe­şin­de id­di­ası G.Sa­ray’ı Şam­pi­yon­lar Li­gi ön ele­me­sin­de ele­ye­rek grup­la­ra ka­lan Ro­man­ya’nın Ste­au­a Bük­reş ta­kı­mı­nın Ha­kan Şü­kür’e tek­lif gö­tü­re­ce­ği id­di­a edil­di. Son ye­nil­gi­den son­ra La­ca­tus’u gön­de­ren ve ye­ri­ne Mun­te­anu’yu ge­ti­ren Baş­kan Be­ca­li, Yük­sel Ye­şi­lo­va’yı da an­tre­nör­lü­ğe ta­yin et­ti. Ye­şi­lo­va’nın Be­ca­li’nin is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da Ha­kan Şü­kür’e tat­min edi­ci şart­lar­da tek­lif­te bu­lu­na­ca­ğı öğ­re­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT