BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bir yatak üzerinde uyuyan 4 kardeş

Bir yatak üzerinde uyuyan 4 kardeş

Mer­sin’de­ki bir okul­da aç­lık­tan fe­na­la­şan il­köğ­re­tim öğ­ren­ci­si, yü­rek par­ça­la­yan bir ai­le dra­mı­nı da or­ta­ya çı­kar­dı. Babaları cezaevine giren, anneleri de başka bir şehre işe giden 4 kardeşe devlet kucak açtıDEV­LE­TİN ŞEF­KAT ELİ UZAN­DI Ço­cuk­la­rı ku­ru­ma gö­tü­ren SHÇEK İl Mü­dü­rü Az­mi Gül­şen, “En kü­çü­ğü 3, en bü­yü­ğü ise 14 ya­şın­da olan bu ço­cuk­la­rı ko­ru­ma al­tı­na ala­rak ço­cuk yu­va­sı­na yer­leş­tir­dik. Ço­cuk­la­rı an­ne­den ayır­mak is­te­mi­yo­ruz. Ama ol­maz­sa, dev­le­tin şef­kat­li kol­la­rı ara­sın­da bu ço­cuk­la­ra ba­kı­la­cak” de­di. Mer­sin’de bir il­köğ­re­tim oku­lun­da, ders­te kar­nı ağ­rı­yın­ca aç ol­du­ğu an­la­şı­lan il­köğ­re­tim oku­lu öğ­ren­ci­si A.֒nün (9), du­ru­mu ma­hal­le muh­ta­rı­na bil­di­ril­di. Muh­tar git­ti­ği ev­de, 3 ile 14 yaş­la­rı ara­sın­da 4 kar­de­şin se­fa­let için­de ya­şa­dık­la­rı­nı öğ­ren­di. An­ne­le­ri ta­ra­fın­dan ev­le­rin­de tek ba­şı­na bı­ra­kı­lan iki­si kız 4 kar­deş, SHÇEK ta­ra­fın­dan ko­ru­ma al­tı­na alın­dı. SHÇEK İl Mü­dü­rü Az­mi Gül­şen, bir apart­man da­ire­sin­de S.Ö. (14), A.Ö. (12) A.Ö. (9) ve F.Ö. (3) kar­deş­le­rin ha­li­ni gör­dük­le­rin­de şo­ke ol­duk­la­rı­nı söy­le­di. Yap­tık­la­rı araş­tır­ma­da, ba­ba Ali ֒nün 3 yıl ön­ce iş­le­di­ği bir suç ne­de­niy­le ce­za­evi­ne gir­di­ği­ni, an­ne­le­ri İs­mi­nur ֒nün ise Mer­sin’de iş bu­la­ma­yın­ca, ço­cuk­la­rı­nı ya­kın­la­rı­na ema­net ede­rek ça­lış­mak üze­re Ga­zi­an­tep’e git­ti­ği­ni tes­pit et­tik­le­ri­ni an­la­tan Gül­şen, “Bir pa­zar­la­ma fir­ma­sın­da ça­lış­tı­ğı öğ­re­ni­len an­ne, uzun sü­re­dir evi­ne dön­me­yin­ce, 4 kar­deş, kom­şu­la­rı ta­ra­fın­dan ve­ri­len ye­mek­le ka­rın­la­rı­nı do­yur­ma­ya ça­lış­mış” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT