BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Gemi inşa sektörü, krizde Türkiye’yi ayakta tutacak”

“Gemi inşa sektörü, krizde Türkiye’yi ayakta tutacak”

Ülkemizin son 5 yıl­da ge­mi in­şa sek­tö­rün­de 5’in­ci­li­ğe yük­sel­di­ği­ni be­lir­ten Ba­kan Bi­na­li Yıl­dı­rım, sek­tö­rün e­ko­no­mi­nin lo­ko­mo­ti­fi ha­li­ne gel­di­ği­ni söy­le­di> Sa­im Ço­tuk YA­LO­VA İHA GE­Mİ­YE İLK KAY­NA­ĞI BA­KAN YAP­TI Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, Al­tın­taş Ter­sa­ne­si­’n­de Hol­lan­da­’nın Ren­sen fir­ma­sı için in­şa edi­le­cek olan 135 met­re uzun­lu­ğun­da­ki “New Ex­pe­rı­en­ce­” isim­li ne­hir ti­pi kim­ya­sal tan­ke­rin ilk kay­na­ğı­nı yap­tı. Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rım, ge­mi in­şa sek­tö­rü­nün or­ta ve uzun va­de­li kriz­ler­de Tür­ki­ye­’yi ayak­ta tu­ta­ca­ğı­nı söy­le­di. Ba­kan Yıl­dı­rım, Ya­lo­va­’nın Al­tı­no­va il­çe­si Tav­şan­lı bel­de­sin­de Ge­mi İn­şa Mes­lek Li­se­si ve Ge­mi Ma­ki­ne­le­ri Mes­lek Li­se­si­’nin te­mel at­ma tö­re­ni ile ne­hir ti­pi kim­ya­sal tan­ker New Ex­pe­rı­en­ce isim­li ge­mi­nin ilk kay­na­ğı­nın ya­pı­lış tö­ren­le­ri­ne ka­tıl­mak üze­re Ya­lo­va­’ya gel­di. İlk ola­rak Tav­şan­lı­’da­ki te­mel at­ma tö­re­ni­ne ka­tı­lan Yıl­dı­rım, ge­mi in­şa sek­tö­rü­nün hız­lı bir ge­liş­me kay­det­ti­ği­ni söy­le­di. Sek­tör­de 5 yıl­da 23. sı­ra­dan 5. sı­ra­ya yük­sel­di­ği­mi­zi be­lir­ten Yıl­dı­rım, “Ter­sa­ne sa­yı­sı ül­ke­miz­de 2003’ler­de 37 idi, bu­gün 130’u aş­tı. Bun­la­rın 85 ta­ne­si fii­len fa­ali­ye­te geç­ti. Ar­tık ge­mi in­şa sek­tö­rü Tür­ki­ye­’nin lo­ko­mo­tif sek­tö­rü ha­li­ne gel­di. Tür­ki­ye­’yi kı­sa, uzun va­de­li kriz­ler­de ayak­ta tu­ta­cak, Tür­ki­ye­’nin ge­liş­me­si­ni, kal­kın­ma­sı­nı, is­tih­da­mı­nı den­ge­le­ye­cek bir sek­tör ola­rak ge­mi in­şa sek­tö­rü ken­di­ni gös­ter­me­ye baş­lı­yor. Bu ül­ke­miz açı­sın­dan se­vin­di­ri­ci bir du­rum­dur. Ül­ke­mi­zin bu sek­tör­de dün­ya ve Av­ru­pa­’da söz sa­hi­bi olur du­ru­ma gel­me­si, her Türk va­tan­da­şı­nın ve biz­le­rin de göğ­sü­nü ka­bar­tan bir ge­liş­me­di­r” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT