BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > THY 17 yıl sonra yeniden Bağdat’ta

THY 17 yıl sonra yeniden Bağdat’ta

Dev­let Ba­ka­nı Tüz­men, ye­ni baş­la­yan dö­nem­de I­rak i­le ti­ca­ret hac­mi­nin 5 mil­yar do­la­ra u­laş­ma­sı­nı bek­le­dik­le­ri­ni söy­le­diBAŞ­LAN­GIÇ­TA 3 SE­FER İs­tan­bul i­le Bağ­dat a­ra­sın­da­ki u­çuş­lar baş­lan­gıç­ta haf­ta­da 3 se­fer o­la­rak p­lan­lan­dı. I­rak i­le Tür­ki­ye a­ra­sın­da 1941’den bu ya­na var o­lan an­laş­ma i­le I­rak’tan An­ka­ra, An­tal­ya, İs­tan­bul, Ga­zi­an­tep ve İz­mir’e, Tür­ki­ye’den de Bağ­dat, Er­bil ve Mu­sul gi­bi kent­le­re se­fer ya­pı­la­bil­me im­ka­nı ol­du­ğu be­lir­til­di. Uçakta ise Bakan Yıldırım ve Tüzmen Iraklı yolcularla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Türk Ha­va Yol­la­rı (THY), 1991 Kör­fez Sa­va­şı­’n­da dur­dur­du­ğu Bağ­dat se­fer­le­ri­ne 17 yıl ara­dan son­ra tek­rar baş­la­dı. Uça­ğın Ata­türk Ha­va­li­ma­nı­’n­dan Bağ­da­t’­a ha­re­ke­tin­den ön­ce açık­la­ma ya­pan Dev­let Ba­ka­nı Kür­şad Tüz­men, se­fer­le­rin tek­rar baş­la­ma­sı­nın iki ül­ke ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin ge­liş­me­si­ne kat­kı sağ­la­ya­ca­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bağ­da­t’­a zor­lu yol­lar­la ula­şı­yor­duk. Irak­lı­la­rın ih­ti­yaç­la­rı­nı en zor dö­nem­de kar­şı­la­ma­ya ça­lış­tık. Ar­tık THY ile Bağ­da­t’­a za­ma­nın­da ve ko­lay ula­şa­ca­ğız” de­di. YIL­DI­RIM VE THY’­YE TE­ŞEK­KÜR Irak ile 2003 yı­lın­da ger­çek­le­şen ti­ca­ret hac­mi­nin 2007’de 3.5 mil­yar do­la­ra ulaş­tı­ğı­nı, bu yı­lın ocak-ağus­tos dö­ne­min­de iki­li ti­ca­ret hac­mi­nin yüz­de 67 ar­ta­rak 3.2 mil­yar do­la­ra ulaş­tı­ğı­nı kay­de­den Tüz­men, “I­rak ile 2008 yı­lın­da iki­li ti­ca­ret hac­mi­mi­zin 5 mil­yar do­lar se­vi­ye­si­ne ula­şa­ca­ğı­nı tah­min edi­yo­ruz. Yeni kapılarla 2011’de 20 mil­yar do­lar ticaret hacmine ulaşmamız kuv­vet­le muh­te­mel­di­r” de­di. Tüz­men, THY’­yi dün­ya mar­ka­sı ya­pan Ulaş­tır­ma Ba­ka­nı Yıl­dı­rım ve THY yö­ne­ti­mi­ne de te­şek­kür et­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT