BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Uluslararası festivalde Türkiye TANITILACAK

Uluslararası festivalde Türkiye TANITILACAK

İs­viç­re’nin Ba­sel ken­ti­nin ön­de ge­len kül­tür fes­ti­val­le­rin­den “Cul­tu­res­ca­pes” bu yıl ülkemizi ko­nuk edi­yor. Türkiye’den 220 sa­nat­çı­nın ka­tı­la­ca­ğı or­ga­ni­zas­yon­da 159 et­kin­li­ğe yer ve­ri­le­cek...1 Ka­sım-6 Ara­lık ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­ne­cek Cul­tu­res­ca­pes Tür­ki­ye fes­ti­va­li; çok yön­lü sa­nat­sal et­kin­lik­ler, kon­ser­ler, film­ler, ti­yat­ro gös­te­ri­le­ri, se­mi­ner­ler ve oku­ma­lar ile İs­viç­re’nin fark­lı kent­le­rin­de iz­le­yi­ci­le­riy­le bu­lu­şa­cak. Et­kin­lik­ler bo­yun­ca ün­lü sa­nat­çı ve ko­nuş­ma­cı­lar, Türk kül­tü­rü ve zen­gin­li­ği­ni sa­nat­se­ver­ler­le pay­la­şa­cak. Fes­ti­va­lin açı­lı­şı, “Do­ğuş Ço­cuk Sen­fo­ni Or­kes­tra­sı” ve İs­viç­re­li “No­ta Be­ne Tri­osu” ile Ba­sel Ti­yat­ro­sun­da ya­pı­la­cak. Fa­zıl Say, Zü­rih Oda Or­kes­tra­sı ile bir­lik­te sah­ne ala­cak, Fa­tih Ahıs­ka­lı ve Ne­va Öz­gen de fes­ti­val prog­ra­mın­da yer ala­cak. Bur­han Öçal ve Mer­can De­de de sah­ne­ye çı­ka­cak ün­lü isim­ler ara­sın­da bu­lu­nu­yor. Ay­rı­ca Yö­net­men Nu­ri Bil­ge Cey­lan’ın film­le­ri ve Tür­ki­ye’nin kül­tü­rel çe­şit­li­li­ği­ni an­la­tan “Eb­ru” ad­lı fo­toğ­raf ser­gi­si gös­te­ri­me su­nu­la­cak. AL­TER­NA­TİF ET­KİN­LİK­LER Plas­tik sa­nat­la­ra da yer ve­ri­le­cek fes­ti­val­de; Be­hiç Ak, Arif Aş­çı ve Ay­lin Din­çel’in ser­gi­le­ri­nin ya­nı sı­ra pek çok al­ter­na­tif et­kin­li­ğin İs­viç­re kül­tür sa­nat ha­ya­tı­nı renk­len­dir­me­si bek­le­ni­yor. Fes­ti­val­de 220’si Tür­ki­ye’den ol­mak üze­re 300 sa­nat­çı yer alır­ken, top­lam 159 et­kin­li­ğe yer ve­ri­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT