BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Belinde silahla provokasyon!..

Belinde silahla provokasyon!..

DTP Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­ki­li Bi­ni­ci, be­lin­de si­lah­la ko­nuş­ma yap­tı.DTP İz­mir İl Baş­kan­lı­ğı’nın dü­zen­le­di­ği mi­ting­te, DTP Şan­lı­ur­fa Mil­let­ve­ki­li İb­ra­him Bi­ni­ci be­lin­de si­lah­la ko­nuş­ma yap­tı. Bi­ni­ci, ko­nuş­ma­sın­da hü­kü­me­ti ve TSK’yı eleş­ti­rir­ken, be­lin­de­ki si­lah da sık sık rüz­gâ­rın et­ki­siy­le açı­lın­ca gö­rev­li­ler ta­ra­fın­dan ka­pa­tıl­dı. Mi­tin­ge ka­tı­lan­lar ise te­rö­rist ba­şı Öca­lan le­hi­ne slo­gan­lar atıp söz­de Kür­dis­tan bay­ra­ğı aç­tı. Öte yan­dan Ga­zi­an­tep, Şır­nak-Ciz­re, Hak­ka­ri ve Ko­ca­eli-Geb­ze’de ya­şa­nan olay­lar­da ço­ğun­lu­ğu­nu yi­ne ço­cuk­la­rın oluş­tur­du­ğu PKK yan­daş­la­rı, Öca­lan pos­ter­le­ri açıp te­rör ör­gü­tü le­hi­ne slo­gan­lar at­tı. Özel­lik­le Ga­zi­an­tep’te­ki olay­lar güç­lük­le ya­tış­tı­rı­lır­ken çok sa­yı­da gös­te­ri­ci gö­zal­tı­na alın­dı.
Kapat
KAPAT