BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Göç hareketleri masaya yatırıldı

Göç hareketleri masaya yatırıldı

İs­tan­bul’un en önem­li prob­lem­le­rin­den bi­ri ha­li­ne ge­len göç ha­re­ket­le­ri, Koç Üni­ver­si­te­si ile İs­pan­ya ve İtal­ya’dan iki üni­ver­si­te­nin or­tak­la­şa ger­çek­leş­tir­di­ği bir pro­je ile ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı.İs­tan­bul’un en önem­li prob­lem­le­rin­den bi­ri ha­li­ne ge­len göç ha­re­ket­le­ri, Koç Üni­ver­si­te­si ile İs­pan­ya ve İtal­ya’dan iki üni­ver­si­te­nin or­tak­la­şa ger­çek­leş­tir­di­ği bir pro­je ile ma­sa­ya ya­tı­rıl­dı. “Ulus­la­ra­ra­sı Gö­çün Kent­sel Alan­lar­da Dü­zen­len­me­si: Tür­ki­ye-İtal­ya-İs­pan­ya” ad­lı pro­je­nin ta­nı­tım top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan Zey­tin­bur­nu Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­rat Ay­dın, “İyi ki göç var. An­cak kon­trol­süz göç ha­re­ket­le­ri me­kân­la­rı ya­şa­na­bi­lir ol­mak­tan çı­ka­ra­bi­lir” de­di. İs­tan­bul Va­li Yar­dım­cı­sı Mus­ta­fa Al­tın­taş da İs­tan­bul’un göç ko­nu­sun­da mağ­dur olan kent­le­rin ba­şın­da gel­di­ği­ni be­lir­te­rek, “İs­tan­bul’a gel­mek ko­lay ama sak­lan­mak da çok ko­lay. Özel­lik­le Fa­tih, Zey­tin­bur­nu, Be­yoğ­lu, Ka­ğıt­ha­ne gi­bi il­çe­ler ya­sa­dı­şı göç­le­rin yo­ğun ola­rak gö­rül­dü­ğü il­çe­le­ri­miz” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT