BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Konuk Cumhurbaşkanı Büyükçekmece’yi gezdi

Konuk Cumhurbaşkanı Büyükçekmece’yi gezdi

Eti­yop­ya’nın Oro­mi­a Eya­le­ti Cum­hur­baş­ka­nı Aba­du­la Ge­me­da ve Tür­ki­ye Bü­yü­kel­çi­si Mu­la­tu Tes­ho­me Bü­yük­çek­me­ce’ye zi­ya­ret­te bu­lun­du­lar.Eti­yop­ya’nın Oro­mi­a Eya­le­ti Cum­hur­baş­ka­nı Aba­du­la Ge­me­da ve Tür­ki­ye Bü­yü­kel­çi­si Mu­la­tu Tes­ho­me Bü­yük­çek­me­ce’ye zi­ya­ret­te bu­lun­du­lar. Bü­yük­çek­me­ce Be­le­di­ye Baş­ka­nı Dr. Ha­san Ak­gün’ün kar­şı­la­dı­ğı Eti­yop­ya he­ye­ti zi­ya­ret sı­ra­sın­da Bü­yük­çek­me­ce’yi gez­me fır­sa­tı da bul­du­lar. Ko­nuk cum­hur­baş­ka­nı ve be­ra­be­rin­de­ki he­yet zi­ya­ret­le­ri­nin ilk eta­bın­da İki­tel­li’de bu­lu­nan sa­na­yi böl­ge­le­ri­ni gez­di­ler. Ken­di­le­ri­ne gös­te­ri­len il­gi­den do­la­yı mem­nun ol­du­ğu­nu be­lir­ten Cum­hur­baş­ka­nı Ge­me­da, “Bü­yük­çek­me­ce ile il­gi­li bir çok bil­gi­ler al­mış­tık. Gü­zel bir şe­hir ol­du­ğu­nu ge­zip gör­me im­ka­nı bul­du­ğum için çok mut­lu­yum” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT