BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Almanya’nın en büyük camii ibadete açıldı

Almanya’nın en büyük camii ibadete açıldı

Duisburg şehrindeki caminin açılışına Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu da katıldı.Al­man­ya’nın en bü­yük ca­mi­le­rin­den Du­is­burg Poll­mann Dİ­TİB Mer­kez Ca­mii dün dü­zen­le­nen tö­ren­le hiz­me­te a­çıl­dı. Di­ya­net İş­le­ri Türk İs­lam Bir­li­ği’ne (Dİ­TİB) bağ­lı ca­mi­nin a­çı­lı­şı­nı Di­ya­net İş­le­ri Baş­ka­nı A­li Bar­da­koğ­lu ve Ku­zey Ren Vest­fal­ya (KRV) E­ya­le­ti Baş­ba­ka­nı Jür­gen Rütt­gers yap­tı. Bar­da­koğ­lu, ca­mi­nin ya­pı­mın­da e­me­ği ge­çen her­ke­se te­şek­kür et­ti. Rütt­gers de Al­man­ya’nın da­ha çok ca­mi­ye ih­ti­ya­cı ol­du­ğu­nu, an­cak bun­la­rın şe­hir dı­şın­da ve ar­ka av­lu­lar­da de­ğil, gö­rü­nen mi­ma­ri­le­riy­le kent mi­ma­ri­si­ne güzellik ka­tan ca­mi­ler ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. 2005 yı­lın­da ya­pı­mı­na baş­la­nan ca­mi; 19 kub­be­si, 2800 met­re­ka­re­lik kul­la­nım a­la­nı, se­mi­ner sa­lon­la­rı, genç­lik lo­ka­li, ga­sil­ha­ne, İs­lam ar­şi­vi­nin yer al­dı­ğı ay­rı bir bö­lüm, 24 met­re yük­sek­li­ğin­de­ki mi­na­re­siy­le Tür­ki­ye dı­şın­da Av­ru­pa’da­ki en bü­yük ca­mi­ler­den bi­ri. Ca­mi­nin ha­lı­la­rı, Ga­zi­an­tep Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan he­di­ye e­dil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT