BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Erken teşhis bir telefon uzağınızda...

Erken teşhis bir telefon uzağınızda...

İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 2004 yı­lın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len Ka­dın ve Ai­le Sağ­lı­ğı hiz­met­le­rin­de bu­gü­ne ka­dar top­lam 565 bin ka­dı­na üc­ret­siz sağ­lık ta­ra­ma­sı ya­pıl­dı.İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan 2004 yı­lın­da ha­ya­ta ge­çi­ri­len Ka­dın ve Ai­le Sağ­lı­ğı hiz­met­le­rin­de bu­gü­ne ka­dar top­lam 565 bin ka­dı­na üc­ret­siz sağ­lık ta­ra­ma­sı ya­pıl­dı. 32 Ka­dın ve Ai­le Sağ­lı­ğı ile 5 Gö­rün­tü­le­me mer­ke­zin­de ya­pı­lan tet­kik­ler­de bu­gü­ne ka­dar top­lam 2 bin 571 ka­dı­na ra­him ağ­zı ve me­me kan­se­ri ön teşhisi ko­nul­du. Kan­ser ön teşhisi ko­nu­lan ka­dın­lar, ile­ri tet­kik­le­ri ya­pıl­mak üze­re tam te­şek­kül­lü dev­let has­ta­ne­le­ri­ne sevk edil­di. Sevk­le­ri ya­pı­lan mad­di du­ru­mu ye­ter­siz ve her­han­gi bir sos­yal gü­ven­ce­si ol­ma­yan has­ta­la­rın tüm te­da­vi mas­raf­la­rı da İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan kar­şı­la­nı­yor. İs­tan­bul­lu ka­dın­lar, İs­tan­bul’un çe­şit­li yer­le­rin­de bu­lu­nan Ka­dın ve Ai­le Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­rin­de; di­ji­tal ma­mog­ra­fi, me­me ul­tra­so­nog­ra­fi­si ve de­xa ci­haz­la­rın­da­ki tet­kik ve çe­kim­le­ri­ni üc­ret­siz ola­rak yap­tı­ra­bi­li­yor. İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin Ka­dın ve Ai­le Sağ­lı­ğı Hiz­met­le­rin­den ya­rar­lan­mak is­te­yen İs­tan­bul­lu ka­dın­la­rın ALO 153’ü ara­ma­la­rı ye­ter­li olu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT