BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Bunalıma girdi asker eşini vurdu

Bunalıma girdi asker eşini vurdu

Mar­din’de gö­rev ya­pan Jan­dar­ma Ast­su­bay Üst­ça­vuş Bi­lal Ç.’nin (33), eşi ta­ra­fın­dan ken­di si­la­hıy­la öl­dü­rül­dü­ğü öne sü­rül­dü.Mar­din’de gö­rev ya­pan Jan­dar­ma Ast­su­bay Üst­ça­vuş Bi­lal Ç.’nin (33), eşi ta­ra­fın­dan ken­di si­la­hıy­la öl­dü­rül­dü­ğü öne sü­rül­dü. Bi­lal Ç, psi­ko­lo­jik prob­lem­le­ri ol­du­ğu be­lir­ti­len eşi Ni­lay Ç. (27) ile te­da­vi için An­ka­ra’ya git­ti. Genç ka­dı­nın bey­nin­de tü­mör bu­lun­du­ğu tes­pit edil­di. Dö­nüş­te çift ara­sın­da ya­şa­nan tar­tış­ma sı­ra­sın­da Bi­lal Ç.’nin eşi­ne, “Ben ne ya­pa­bi­li­rim? Ra­hat­la­mak is­ti­yor­san be­ni de öl­dür kur­tu­la­yım” de­me­si­nin ar­dın­dan, genç ka­dı­nın eşi­ne ait si­lah­la ateş et­ti­ği öne sü­rül­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT