BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kurallara uymayan sürücüye ceza yağdı

Kurallara uymayan sürücüye ceza yağdı

İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, kent­te po­lis so­rum­lu­luk ala­nın­da, 20-26 Ekim 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len tra­fik de­net­le­me­le­rin­de 43 bin 347 araç kon­trol edil­di.İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğün­den ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re, kent­te po­lis so­rum­lu­luk ala­nın­da, 20-26 Ekim 2008 ta­rih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­len tra­fik de­net­le­me­le­rin­de 43 bin 347 araç kon­trol edil­di. De­ne­tim­ler­de 7 bin 902 sü­rü­cü­ye ya­sak park­tan, 68 sü­rü­cü­ye kor­san ta­şı­ma­cı­lık­tan, 6 bin 569 sü­rü­cü­ye kır­mı­zı ışık ih­la­lin­den, 224 sü­rü­cü­ye al­kol­lü araç kul­lan­mak­tan, 285 sü­rü­cü­ye gö­rü­şü en­gel­le­yi­ci süs eş­ya (renk­li cam) tak­tır­mak­tan, 3 bin 24 sü­rü­cü­ye em­ni­yet şe­ri­di ih­la­lin­den, 49 sü­rü­cü­ye ta­şı­ma sı­nı­rı üze­rin­de yük al­mak ve­ya din­gil ağır­lık­la­rı­nı aşa­cak şe­kil­de yük­le­mek­ten, 82 sü­rü­cü­ye aza­mi top­lam ağır­lık­la­rın üze­rin­de yük­le­me yap­tır­mak­tan, 11 bin 177 sü­rü­cü­ye de Ka­ra­yol­la­rı Tra­fik Ka­nu­nu’nun di­ğer mad­de­le­rin­den ce­za­i iş­lem uy­gu­lan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT