BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > YARGITAY: Beyanların TAHRİF edildiği doğru değil

YARGITAY: Beyanların TAHRİF edildiği doğru değil

AK Par­ti hak­kın­da­ki ka­pat­ma da­va­sı­nın ge­rek­çe­li ka­ra­rı­nın ya­yım­lan­ma­sın­dan son­ra, ba­zı ya­yın or­gan­la­rın­da Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı hak­kın­da yer alan ha­ber­ler üze­ri­ne açık­la­ma ya­pıl­dı.AK Par­ti hak­kın­da­ki ka­pat­ma da­va­sı­nın ge­rek­çe­li ka­ra­rı­nın ya­yım­lan­ma­sın­dan son­ra, ba­zı ya­yın or­gan­la­rın­da Yar­gı­tay Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı hak­kın­da yer alan ha­ber­ler üze­ri­ne açık­la­ma ya­pıl­dı. Açık­la­ma­da, “İd­di­ana­me­de, la­ik­li­ğe ay­kı­rı gö­rü­len be­yan­la­rın da­ya­nak­la­rı­nın gös­te­ril­me­si ve bu ifa­de­le­rin ba­sın or­gan­la­rın­da yer al­ma­sı ger­çe­ği kar­şı­sın­da; be­yan­la­rın tah­rif edil­di­ği yö­nün­de­ki id­di­a, ka­mu­oyu­nu ya­nılt­ma­ya yö­ne­lik olup ger­çek dı­şı ve ka­bul edi­le­mez ni­te­lik­te­dir. Bu çev­re­le­rin ka­rar­la­rı an­la­mak­ta zor­lan­dık­la­rı mü­şa­he­de edil­miş­tir” de­nil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT