BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sakat hayvanlara ücretsiz protez

Sakat hayvanlara ücretsiz protez

Es­ki­şe­hir’de ba­cak­la­rı ol­ma­yan i­ki kö­pe­ğe or­tez ve p­ro­tez ta­kıl­dı.Es­ki­şe­hir’de ba­cak­la­rı ol­ma­yan i­ki kö­pe­ğe or­tez ve p­ro­tez ta­kıl­dı. Ser­çe­den fi­le ka­dar her hay­va­na p­ro­tez, or­tez kol ve ba­cak ya­pa­bil­dik­le­ri­ni söy­le­yen Ça­pa Or­to­pe­di AŞ Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ni­ya­zi Ça­pa, a­yak­la­rı ko­pan i­ki kö­pe­ği tek­rar yü­rüt­tü. Bi­ri­ne o­to­mo­bil çar­pan, di­ğe­ri­ne de kurt sal­dı­ran i­ki kö­pe­ği sağ­lı­ğı­na ka­vuş­tu­ran Ça­pa, “Hay­van­lar i­çin yap­tı­ğı­mız p­ro­tez ve or­tez­ler i­çin pa­ra ta­lep et­mi­yo­ruz. Hay­van­la­ra yar­dım e­der­ken Os­man­lı İm­pa­ra­tor­lu­ğu’n­da­ki ley­lek has­ta­ne­si­ni ve ke­di has­ta­ne­si­ni ken­di­mi­ze ör­nek al­dık. Hay­van hak­la­rı da in­san hak­la­rı ka­dar ö­nem­li­dir” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93043
  % -1.58
 • 4.7293
  % -0.13
 • 5.4858
  % -0.27
 • 6.2662
  % -0.23
 • 194.478
  % -0.07
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT