BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Çocuğunuzun izleyeceği programları siz seçin

Çocuğunuzun izleyeceği programları siz seçin

Şid­det gö­rün­tü­le­ri­nin ço­cuk­la­rı olum­suz et­ki­le­di­ği­ni bil­di­ren To­ros “Ebe­veyn, TV ko­nu­sun­da ço­cu­ğu­na net sı­nır­lar koy­ma­lı, iz­le­ne­cek prog­ram­la­rı dik­kat­li seç­me­li” de­diŞid­det gö­rün­tü­le­ri­nin ço­cuk­la­rı olum­suz et­ki­le­di­ği­ni bil­di­ren To­ros “Ebe­veyn, TV ko­nu­sun­da ço­cu­ğu­na net sı­nır­lar koy­ma­lı, iz­le­ne­cek prog­ram­la­rı dik­kat­li seç­me­li” de­di Mer­sin Üni­ver­si­te­si Ço­cuk Psi­ki­yat­ri­si Ana Bi­lim Da­lı Baş­ka­nı Doç. Dr. Fev­zi­ye To­ros, TV’lerde yer alan şid­det gö­rün­tü­le­ri­nin ço­cuk­lar üze­rin­de­ki olum­suz et­ki­si­ni ön­le­mek için, ebe­veyn­le­rin du­yar­lı dav­ran­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di. Ço­cuk­la­rın iz­le­dik­le­ri ve oku­duk­la­rı ha­ber­ler­de­ki olay­la­rın ola­ğan dı­şı ya da na­di­ren ya­şan­dı­ğı­nı id­rak ede­me­ye­bi­le­cek­le­ri­ni, her an ben­zer du­rum­lar­la kar­şı­la­şa­bi­le­cek­le­ri­ni dü­şü­ne­rek, kor­ku ve en­di­şe du­ya­bi­le­cek­le­ri­ni söy­le­di. Özel­lik­le 3-6 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da “mo­del al­ma” yak­la­şı­mı­nın ha­kim ol­du­ğu­nu be­lir­ten To­ros, “İz­le­nen her prog­ram gi­bi ha­ber­ler­de­ki ki­şi­le­rin yo­rum ve dav­ra­nış­la­rı da mo­del ola­rak alı­na­bi­lir. Şid­det gö­ren, şid­det göz­lem­le­yen ço­cuk, da­ha çok şid­det içe­ren dav­ra­nış­ta bu­lu­nur ve eriş­kin­lik­te de bu du­rum göz­le­nir” dedi. HABERLER OLUMSUZ ETKİLİYOR To­ros ay­rı­ca, ya­pı­lan bir araş­tır­ma­dan da ör­nek­ler ve­re­rek, 5-7 yaş ara­sın­da­ki ço­cuk­la­ra “Ha­ber de­nin­ce ak­la ne ge­li­yor?” di­ye so­rul­du­ğun­da yüz­de 39’unun “sa­vaş, ölüm, kav­ga ve ka­za” gi­bi olum­suz ce­vap­lar ver­di­ği­ni söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT