BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Yüzündeki tüyler hayatını kararttı

Yüzündeki tüyler hayatını kararttı

Uşak Mu­zaf­fer Mert İl­köğ­re­tim Oku­lu ikin­ci sı­nıf öğ­ren­ci­si Es­ra Özel, do­ğuş­tan ge­len do­ku has­ta­lı­ğı se­be­biy­le zor gün­ler ge­çi­ri­yor.Uşak Mu­zaf­fer Mert İl­köğ­re­tim Oku­lu ikin­ci sı­nıf öğ­ren­ci­si Es­ra Özel, do­ğuş­tan ge­len do­ku has­ta­lı­ğı se­be­biy­le zor gün­ler ge­çi­ri­yor. Mil­yon­da bir gö­rü­len has­ta­lı­ğa ya­ka­la­nan kü­çük kı­zın, yü­zü­nün üç­te bi­rin­de sert tüy­le­rin yer al­dı­ğı ko­yu renk le­ke bu­lu­nu­yor. Dok­tor­la­rın kü­çük kı­zın yü­zü­nün an­cak do­ku nak­liy­le iyi­le­şe­bi­le­ce­ği­ni söy­le­di­ği­ni an­la­tan an­ne Se­ma Özel, ye­şil kart­la­rı bu­lun­du­ğu­nu, an­cak dev­le­tin es­te­tik ame­li­yat mas­raf­la­rı­nı kar­şı­la­ma­dı­ğı için bu kart­la te­da­vi ya­pı­la­ma­dı­ğı­nı kay­det­ti. Uşak Dev­let Has­ta­ne­si Der­ma­to­lo­ğu Ay­şe Na­rin de, has­ta­lık böl­ge­si­nin bü­yük­lü­ğü­ne ve do­ku­da­ki ka­lın­lı­ğa gö­re en son te­da­vi yön­te­mi­nin do­ku nak­li ol­du­ğu­nu söy­le­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT