BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Cevahir’den acı veda

Cevahir’den acı veda

Kon­ya’da a­ğır ba­ğı­şık­lık has­ta­lı­ğı se­be­biy­le i­lik nak­li bek­le­yen 10 ya­şın­daki Ce­va­hir, ha­yat mü­ca­de­le­si­ni kay­bet­tiKon­ya’da a­ğır ba­ğı­şık­lık has­ta­lı­ğı se­be­biy­le i­lik nak­li bek­le­yen 10 ya­şın­daki Ce­va­hir, ha­yat mü­ca­de­le­si­ni kay­bet­ti 1ya­şın­day­ken an­ne ve ba­ba­sı ay­rı­lan Ce­va­hir Ak­yol’a, ken­di is­mi­ni ta­şı­yan ba­ba­an­ne Ce­va­hir Ak­yol (58) sa­hip çık­tı. Bu­gü­ne ka­dar an­ne ve ba­ba sev­gi­sin­den mah­rum ka­lan kü­çük Ce­va­hir’in tek des­tek­çi­si, has­ta­lı­ğın­da, ağ­la­dı­ğın­da sı­ğın­dı­ğı tek li­man ba­ba­an­ne­si ol­du. Ce­va­hir’in 2 ya­şın­da or­ta­ya çı­kan ağır ba­ğı­şık­lık sis­te­mi has­ta­lı­ğı için ba­ba­an­ne bü­yük mü­ca­de­le­ler ver­di. EN­FEK­Sİ­YON TEK­RAR­LA­DI Zor­lu te­da­vi sı­ra­sın­da acı­la­rı art­tı­ğın­da ba­ba­an­ne­si­nin eli­ni tu­ta­rak “ne olur eli­mi bı­rak­ma ba­ba­an­ne” di­ye­rek ağ­la­yan, an­ne­si ya da ba­ba­sı gel­di­ğin­de “be­ni kim­se­ye ver­me. Bi­zi kim­se ayır­ma­sın” şek­lin­de ade­ta yal­va­ran kü­çük Ce­va­hir’in iyi ol­ma­sı için Prof. Dr. Üm­ran Ça­lış­kan da bü­yük mü­ca­de­le ver­di. İlik nak­li bek­ler­ken Ce­va­hir’in ak­ci­ğer ame­li­ya­tı gün­de­me gel­di. Ol­duk­ça risk­li bu ame­li­yat ba­şa­rıy­la ya­pıl­dı ve ba­ba­an­ne, to­ru­nu­nu ala­rak has­ta­ne­den ay­rıl­dı. An­cak, na­kil için ara­nan ilik bek­le­nir­ken, ak­ci­ğer en­fek­si­yo­nu tek­rar­la­dı ve bu has­ta­lık at­la­tı­la­ma­yın­ca Ce­va­hir ile ba­ba­an­ne­si­nin el­le­ri­ni ölüm ayır­dı. To­ru­nu­nu kay­bet­me­si­nin ar­dın­dan ba­ba­an­ne Ak­yol, “Üzün­tü­den bo­ğa­zım­dan lok­ma geç­mi­yor. Öp­me­ye, kok­la­ma­ya do­ya­ma­dı­ğım to­ru­nu­mu kay­bet­tim. O’nun yü­zü­nü hep gül­dür­me­ye ça­lış­tım” de­di. İLİK NAK­Lİ BEK­LER­KEN HA­YA­TI­NI KAY­BET­Tİ Ya­ka­lan­dı­ğı has­ta­lık­tan kur­tu­la­bil­me­si için kü­çük Ce­va­hir’in ilik nak­li ol­ma­sı ge­re­ki­yor­du. Hastanede babaannesi tarafından bir an olsun yalnız bırakılmayan küçük çocuk, acıları arttığında “Ne olur elimi bırakma babaanne” diyerek ağlıyordu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT