BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kayıp kimlik hayatını kararttı

Kayıp kimlik hayatını kararttı

Su­şeh­ri’nde ya­şa­yan ve 11 yıl ön­ce İs­tan­bul’da nü­fus cüz­da­nı­nı kay­be­din­ce hak­kın­da bu­gü­ne ka­dar 270 da­va açı­lan Mür­sel Sa­tıl­mış’ın ba­şı dert­ten kur­tul­mu­yor.> Sİ­VAS Su­şeh­ri’nde ya­şa­yan ve 11 yıl ön­ce İs­tan­bul’da nü­fus cüz­da­nı­nı kay­be­din­ce hak­kın­da bu­gü­ne ka­dar 270 da­va açı­lan Mür­sel Sa­tıl­mış’ın ba­şı dert­ten kur­tul­mu­yor. 2 ço­cuk ba­ba­sı Mür­sel Sa­tıl­mış (43), adı­na açı­lan 270 da­va­dan son­ra şim­di de bir GSM şir­ke­ti­ne olan 2 bin YTL’lik borç yü­zün­den sı­kın­tı­ya gir­di. Bor­cun ken­di­si­ne ait ol­ma­dı­ğı­nı id­di­a eden Sa­tıl­mış, “Hak­kım­da açı­lan da­va­la­rın 100’ün­den be­ra­at et­tim” de­di. Sa­tıl­mış, “ço­cuk­la­rı­mın rız­kı­nı ar­tık fo­toğ­raf ve fo­to­ko­pi pa­ra­sı­na ve­ri­yo­rum. Yet­ki­li­ler­den der­di­me çö­züm bek­li­yo­rum” diye konuştu.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT