BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Gaziantep’in kurtulduğu utanç

Gaziantep’in kurtulduğu utanç

Ga­zi­an­tep hâ­lâ öy­le ama bir za­man­lar ge­ce­kon­du kir­li­li­ği ya­şı­yor­du. Şeh­rin yö­ne­ti­ci­le­ri ge­len ya­ban­cı ko­nuk­lar ge­ce­kon­du­la­rın or­ta­ya çı­kar­dı­ğı çir­kin­li­ği gör­me­sin di­ye baş­ka gü­zer­gâh­tan şeh­re so­kar­dı on­la­rı.Ga­zi­an­tep hâ­lâ öy­le ama bir za­man­lar ge­ce­kon­du kir­li­li­ği ya­şı­yor­du. Şeh­rin yö­ne­ti­ci­le­ri ge­len ya­ban­cı ko­nuk­lar ge­ce­kon­du­la­rın or­ta­ya çı­kar­dı­ğı çir­kin­li­ği gör­me­sin di­ye baş­ka gü­zer­gâh­tan şeh­re so­kar­dı on­la­rı. Ge­ce­kon­du, Ga­zi­an­tep’in gü­zel­li­ği­ni boz­muş, o muh­te­şem şeh­rin utan­cı olup çık­mış­tı. Şim­di göğ­sü­nü ge­re ge­re ge­ti­rip gö­tü­rü­yor ama... Şa­hin­bey Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Can hem ha­va­li­ma­nı yo­lu­nu ge­niş­le­tip mu­az­zam ha­le ge­tir­miş, hem de yol ke­na­rın­da­ki 600 ge­ce­kon­du­yu yı­kıp bin 260 da­ire­li mo­dern si­te yap­mış çün­kü. Ga­zi­an­tep‘in iki mer­kez il­çe­si var. Şa­hin­bey ve Şe­hit­ka­mil. Şa­hin­bey es­ki An­tep. Şe­hit­ka­mil ise ye­ni ve mo­dern An­tep. Şa­hin­bey‘in yüz­de 75’i ge­ce­kon­du. Şe­hit­ka­mil‘in ise yüz­de 25’i. İki nü­fus sa­yı­mı ara­sın­da Ga­zi­an­tep or­ta­la­ma 345 bin göç al­dı. Baş­ka bir ifa­dey­le Ga­zi­an­tep 30 se­ne için­de ge­ce­kon­du ken­ti olup çık­tı. Bu­nun se­be­bi hiç şüp­he yok ki, viz­yon­suz­luk!.. Geç­miş yö­ne­tim­ler oy kay­gı­sıy­la ge­ce­kon­du­ya göz yum­muş. Eşe dos­ta peş­keş çek­me­ler de ca­ba­sı. Ke­li­me­nin tam an­la­mıy­la o gü­ze­lim şeh­rin ge­le­ce­ği­ni ka­rart­mış­lar. Son­ra da ya­ban­cı mi­sa­fir­le­ri şeh­re sok­mak­tan utan!.. Şa­hin­bey Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ömer Can, so­rum­lu­lu­ğu­nu müd­rik bir baş­kan. “5 se­ne­dir ra­hat uy­ku uyu­ma­dım. Rü­yam­da bi­le pro­je gö­rü­rüm” de­di. Bu söz boş bir söz de­ğil ki, hem­şeh­ri­le­ri ta­ra­fın­dan se­vi­li­yor. Ya­nın­dan ka­le­mi ka­ğı­dı ek­sik et­me­yen Can, ya­ta­ğın­da ak­lı­na ge­len bir şe­yi bi­le kal­kıp ya­zar­mış. Bin 260 dai­re kent­sel dö­nü­şü­mü sağ­la­ya­cak de­ğil ta­bi­i ki ama bir baş­lan­gıç ol­ma­sı yö­nün­den önem­li. Ömer Can, “Da­ha gö­re­ve gel­di­ğim gün ge­ce­kon­duy­la mü­ca­de­le et­me­ye baş­la­dım” de­di. Ha­ki­ka­ten o gün­den son­ra şeh­re ge­ce­kon­du ya­pıl­ma­mış. Za­ten ya­pıl­sa, bu­gün Ga­zi­an­tep tam bir ge­ce­kon­du ken­ti olup çı­kar­dı. Şe­hir­de ne ka­dar de­re ya­ta­ğı var­sa ıs­lah edip “Gü­zel Va­di” yap­mış hep­si­ni. Ye­şil ala­nı bol. Park ve ço­cuk bah­çe­le­ri cı­vıl cı­vıl şim­di. >> ­Ta­rihî ken­te dö­nüş Ga­zi­an­tep ta­ri­hî ca­mi, han, ha­mam ve ki­li­se­le­ri ile meş­hur bir kent. Ge­ce­kon­du­lar ara­sın­da bo­ğu­lan bu eser­ler şim­di bi­rer bi­rer res­to­re edi­li­yor. Ga­zi­an­tep ev ve ko­nak­la­rı da ta­bi­i. Ömer Can es­ki bir ko­na­ğı res­to­re edip “Sa­vaş Mü­ze­si” yap­mış. Şe­hit ve ga­zi ai­le­le­ri­nin elin­de­ki ha­tı­ra­la­rı top­la­yıp teş­hir edi­yor şim­di bu mü­ze­de. Çok mü­kem­mel. Şeh­rin düş­ma­na kar­şı han­gi şart­lar­da mü­ca­de­le et­ti­ği­ni çok gü­zel bir şe­kil­de an­la­tı­yor bu mü­ze­nin için­de­ki eser ve bel­ge­ler. Mü­ze Mü­dü­rü‘nün ver­di­ği bil­gi­ye gö­re, ay­da 10 bin ki­şi zi­ya­ret edi­yor­muş bu­ra­sı­nı. Ki, fa­ali­ye­te ge­çe­li faz­la bir za­man ol­ma­mış. Ta­nın­dık­tan son­ra çok da­ha faz­la zi­ya­ret­çi ge­le­cek de­mek­tir bu. >> K­riz bi­zim bu­ra­la­ra gel­me­di “İmam Çağ­daş” Ga­zi­an­tep‘in mut­fak mar­ka­sı. Ga­zi­an­tep‘i bil­me­yen bi­le bi­lir İmam Çağ­daş‘ı. Ke­bap ve bak­la­va de­yin­ce o ge­li­yor in­san­la­rın ak­lı­na. Gün­de bel­ki 2 ton bak­la­va ih­raç edi­yor dı­şa­rı­ya. Ço­ğu da yurt dı­şı. İmam Çağ­daş‘ın sa­hi­bi Bur­han Çağ­daş‘a kri­zi sor­dum. “Yok” de­di. “Bir iki ki­şi­lik ge­liş­ler­de bir mik­tar dü­şüş var ama grup ye­mek­le­rin­de azal­ma ol­ma­dı.” He­le 2001 Kri­zi ile hiç ben­zer­li­ği yok­muş. “O za­man” de­di Çağ­daş. “Ne­re­dey­se yüz­de 50 düş­müş­tü sa­tış­la­rı­mız. Şim­di tek ha­ne­li bi­le de­ğil bu ra­kam.” İmam Çağ­daş 1887’den be­ri ara­lık­sız hiz­met ve­ri­yor. Ay­nı an­da 300 ki­şi­ye hiz­met ve­re­cek bir sa­lo­nu var. He­men ya­nın­da­ki es­ki res­to­ra­nı mü­ze ya­pa­cak­mış Bur­han Çağ­daş.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT