BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > tebeşir tozu

tebeşir tozu

“-Ev­li­lik, hiç­bir pu­su­la­nın iş­le­me­di­ği de­rin bir ok­ya­nus­tur...” (...He­i­ne)te­be­şir to­zu “-Ev­li­lik, hiç­bir pu­su­la­nın iş­le­me­di­ği de­rin bir ok­ya­nus­tur...” (...He­i­ne) biz­den ha­ber­ler ­Öz­can A­bi 28 E­kim­de bi­na­ya ka­dar ge­lir ve ka­pı­da­ki Hay­ret­tin A­bi’ye “Bu­gün ça­lış­ma var mı” di­ye so­rar... “Öğ­le­ne ka­dar ta­til” ce­va­bı­nı a­lın­ca gel­di­ği gi­bi Ye­ni­bos­na’dan Koz­ya­ta­ğı’na doğ­ru yo­la çı­kar... *** Ta­lip’le Cem, bir yan­dan çay i­çi­yor, bir yan­dan da mu­hab­bet e­di­yor... ­CEM: O­nun i­ki­ziy­le a­ra­sın­da kaç yaş var?... TA­LİP: Yaş far­kı yok da, ay far­kı var... Saç­la­rı da do­ğuş­tan ir­si za­ten... Te­mel’in ye­ri Dur­sun, Te­mel’in ka­pı­sı­nı çal­mış, ­-Ev­de mi­sin Te­mel?... “-­De­ği­lim...” -A­ma ka­pı­da çiz­me­le­rin var... “-­Be­nim i­ki çift çiz­mem var­dır...” *** Te­mel e­vi­ne bir fi­no al­mış... ­Ka­pı­ya, “Dik­kat kö­pek var” lev­ha­sı as­mış... -­Bu fi­no i­çin mi, de­miş­ler... -Ez­me­sin­ler di­ye koy­dum, de­miş. tu­zak­tan ku­man­da (...HA­BER­TÜRK-­Bu­ra­sı Haf­ta­so­nu) OY­LUM TA­LU: Bu haf­ta­ki ko­nu­ğu­muz Tür­ki­ye’nin ilk s­pi­ker­le­rin­den Jü­li­de Gü­li­zar, mer­ha­ba­lar e­fen­dim, p­rog­ra­mı­mı­za hoş gel­di­niz... JÜ­Lİ­DE GÜ­Lİ­ZAR: Te­şek­kür e­de­rim... A­dı­nı­zı bil­mi­yo­rum a­ma si­ze de mer­ha­ba... bir film di­ya­lo­ğu! FE­DA­İ: Teo­man’la he­sa­bı ka­pat­tık... MU­RAT: Öl­dü mü ?... FE­DA­İ: Öl­dü... As­lın­da sen de ölü­sün ama he­nüz bu­nu bil­mi­yor­sun...  (...Ka­ba­da­yı fil­min­den) kri­tik “-G.Sa­ray­lı­lar’a ba­kın! Hep­si bir­den ha­ke­min üze­ri­ne yü­rü­dü... Yan­gın ya­pı­yor­lar... Oy­sa ha­kem ha­ta­la­rı hep olu­yor... Sen 3 met­re of­sayt­tan go­lü atıp şam­pi­yon ol­ma­dın mı?...” (...Er­man To­roğ­lu) OKUyo­rum Sayfa sayıları... ­Sev­gi­li Tür­ki­ye ga­ze­te­si men­sup­la­rı; 2 ay­dır ga­ze­te­ni­zin a­bo­ne­si­yim, siz­den bir­kaç ri­cam o­la­cak... ­Ga­ze­te­ni­zin say­fa sa­yı­sı çok az... Ba­zen tam say­fa rek­lam­lar a­lı­yor­su­nuz ga­ze­te­miz i­yi­ce ya­van­la­şı­yor... ­Ben­ce en az 30 say­fa ol­ma­sı la­zım... ­Bir de kül­tür sa­nat say­fa­nız bom­boş ne­den­se ka­dın a­i­le say­fa­sı dop­do­lu... ­Ha­tır­la­dı­ğım ka­da­rıy­la ön­ce­le­ri ki­tap p­ro­mos­yo­nu ya­pı­yor­du­nuz... P­ro­mos­yon­la­ra tek­rar baş­la­ya­maz mı­sı­nız?... ­Ye­ni Reh­ber An­sik­lo­pe­di­si’ni gün­cel­le­ye­rek tek­rar he­di­ye et­se­niz muh­te­şem o­lur... ­Se­lam­lar, i­yi ça­lış­ma­lar... (...Tu­ran Bü­yük) E­Dİ­TÖR NO­TU: Muh­te­va­mı­za gö­re say­fa sa­yı­mız­da de­ği­şik­lik­ler o­lu­yor... ­Rek­lam­la­rın çok ol­du­ğu gün­ler say­fa sa­yı­mı­zı da ar­tı­rı­yo­ruz... ­Bü­tün i­lan, rek­lam ve p­ro­mos­yon say­fa­la­rı­nı çı­ka­rın­ca Tür­ki­ye Ga­ze­te­si’nin i­çe­rik zen­gin­li­ği öv­gü al­mak­ta­dır... ­Ki­tap i­le il­gi­li dü­şün­ce­niz; ga­ze­te ve an­sik­lo­pe­di ser­vi­si­mi­ze i­le­til­miş­tir... itiraf reyonu (...i­sim: a­li taş­de­len ...şe­hir: is­tan­bul ...yaş: bi­lin­mi­yor) ­Ba­bam, bir ya­kı­nı ve­fat e­den kom­şu­mu­za baş­sağ­lı­ğı di­li­yor; “-­Çok ü­zül­düm, ba­şı­nız sağ ol­sun, Al­lah şi­fa­sı­nı ver­sin...” (o­mer.soz­tu­tan@tg.com.tr - i­ti­raf e­din, re­zil e­de­lim...) hayata dair Ah, sen kal­bi­mi ez­din geç­tin gad­dar­lı­ğın­la; ­Şim­di üs­tü­me at­ma tüm kö­tü­lük­le­ri­ni... ­Be­ni gö­zün­le de­ğil, şu di­lin­le ya­ra­la, ­Hi­ley­le de­ğil, ger­çek gü­cün­le öl­dür be­ni... ... ­Gö­zü­me ba­ka ba­ka, “sev­di­ğim baş­ka­sı” de; ­Ca­nım, baş­ka bir ya­na çe­vir­me o ba­kı­şı; ­Tür­lü al­dat­ma­lar­la ya­ra­la­mak da ni­ye, ­Za­ten sa­vun­ma gü­cü ne­dir ki sa­na kar­şı?... ... Se­ni ba­ğış­la­sam mı?... Ah, sev­gi­lim bi­lir ki; ­Gü­ze­lim ba­kış­la­rı ol­muş­tur ba­na düş­man... ­Düş­man­la­rı hep ben­den ö­te­ye çe­vi­rir ki; ­Baş­ka­la­rı dev­ril­sin o a­man­sız ok­lar­dan... ... ­Vaz­geç, iş­te ben ar­tık ya­rı ö­lü­yüm a­ma; ­Bak da büs­bü­tün öl­dür be­ni, son ver a­cı­ma... (...S­ha­kes­pe­a­re) S.Ö.Z. der ki; “-­Ye­rin­de bir ses­siz­lik, ba­zen a­vaz a­vaz bir çığ­lık­tan da­ha çok gü­rül­tü ko­pa­rır...” (...Mey­ve­le­ri­ni top­lar­ken et­ti­ği müt­hiş S.Ö.Z.le­ri) İğ­ne­lik... VER E­Lİ­Nİ ­Ver e­li­ni gü­lüm ba­na, ­Ko­pa­rıl­dın has da­lın­dan... A­va­re­lik kal­dı sa­na, ­Mo­dern­leş­mek ma­sa­lın­dan! ­Ver e­li­ni gü­lüm ba­na, ­Sus­tu­rul­dun ben­zin so­luk... A­cı­ma­dı za­man câ­na, Ak­tı ka­nın o­luk o­luk! ­Ver e­li­ni gü­lüm ba­na, ­Kar­ga­şa­da yi­ti­yo­ruz... ­Ya­şa­ma­dan ka­na ka­na, ­Ha­yat­tay­ken bi­ti­yo­ruz! (...Se­fa Ko­yun­cu)
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT