BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > AB zordaki üyeleri için kredi limitini ikiye katlıyor

AB zordaki üyeleri için kredi limitini ikiye katlıyor

AB kü­re­sel fi­nan­sal kriz ne­de­niy­le ma­li sı­kın­tı ya­şa­yan üye­le­ri­ne kre­di ta­va­nı­nı 12 mil­yar eu­ro­dan 25 mil­yar eu­ro­ya yük­selt­me­ye ha­zır­la­nı­yor.AB kü­re­sel fi­nan­sal kriz ne­de­niy­le ma­li sı­kın­tı ya­şa­yan üye­le­ri­ne kre­di ta­va­nı­nı 12 mil­yar eu­ro­dan 25 mil­yar eu­ro­ya yük­selt­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Kri­zin de­rin­leş­me­siy­le 12 mil­yar eu­ro­nun ye­ter­li ol­ma­ya­bi­le­ce­ği dü­şün­ce­si­nin ağır­lık ka­zan­ma­sı üze­ri­ne AB Ko­mis­yo­nu, bu ko­nu­da­ki öne­ri­si­ni üye dev­let­le­rin ona­yı­na su­na­ca­ğı­nı açık­la­dı. AB Ko­mis­yo­nu Baş­ka­nı Jo­se Ma­nu­el Bar­ro­so, kü­re­sel kriz­de son ola­rak Ma­ca­ris­tan’a 6.5 mil­yar eu­ro kre­di des­te­ği su­nan AB’nin ih­ti­yaç du­yan di­ğer üye­le­ri­ne de yar­dı­ma ha­zır ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bar­ro­so, kri­zin re­el eko­no­mi­ye olum­suz et­ki­si­ni en aza in­dir­mek için üye ül­ke­le­rin or­tak çö­züm üret­me­si ge­rek­ti­ği­ni vur­gu­la­dı. Bu kap­sam­da 26 Ka­sım’da açık­la­ya­cak­la­rı AB eko­no­mi­si kur­tar­ma pla­nı­nın kü­re­sel fi­nan­sal kri­ze kı­sa va­de­li ted­bir­le­ri kap­sa­ya­ca­ğı­nı an­la­tan Bar­ro­so, AB’den 40 mil­yar eu­ro des­tek bek­le­yen oto­mo­bil sek­tö­rü­ne da­ha çev­re­ci mo­del­ler üret­me­le­ri için teş­vik ve­ril­me­si fik­ri­ne açık ol­duk­la­rı­nı ifa­de et­ti. NOR­VEÇ FA­İZ İN­DİR­Dİ Nor­veç Mer­kez Ban­ka­sı fa­iz ora­nı­nı ya­rım pu­an in­di­re­rek yüz­de 4,75’e çek­ti. Kü­re­sel kre­di kri­zi pet­rol zen­gi­ni ül­ke­nin eko­no­mi­si­ni ya­vaş­la­tır­ken, Mer­kez Ban­ka­sı fa­iz ora­nı­nı iki haf­ta için­de ikin­ci de­fa in­dir­di. Mer­kez Ban­ka­sı ve hü­kü­met, pi­ya­sa­da li­ki­di­te­nin dü­zel­me­si­ne yar­dım­cı ol­mak için ban­ka­la­ra 55.4 mil­yar do­lar kre­di sağ­lan­ma­sı da­hil fark­lı ted­bir­ler açık­la­mış­tı. Bu ara­da Po­lon­ya Mer­kez Ban­ka­sı bek­len­ti­ler doğ­rul­tu­sun­da fa­iz ora­nı­nı de­ğiş­tir­me­di. Mer­kez Ban­ka­sı in­ter­net si­te­sin­de yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yüz­de 6 olan fa­iz ora­nı­nı de­ğiş­tir­me­me­ye ka­rar ver­di­ği­ni be­lirt­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT