BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Medvedev Ruslara ‘para çekmeyin’ dedi

Medvedev Ruslara ‘para çekmeyin’ dedi

Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Di­mit­ri Med­ve­dev, Rus hal­kı­na pa­ra­la­rı­nın ban­ka­lar­da em­ni­yet­te ol­du­ğu­nu söy­le­di. Med­ve­dev, ken­di­si­nin de pa­ra­sı­nı ban­ka­da tut­tu­ğu­nu ifa­de et­ti.Rus­ya Dev­let Baş­ka­nı Di­mit­ri Med­ve­dev, Rus hal­kı­na pa­ra­la­rı­nın ban­ka­lar­da em­ni­yet­te ol­du­ğu­nu söy­le­di. Med­ve­dev, ken­di­si­nin de pa­ra­sı­nı ban­ka­da tut­tu­ğu­nu ifa­de et­ti. Bir Rus ga­ze­te­si­ne açık­la­ma ya­pan Med­ve­dev, “Ben tüm mev­du­atı­mı mu­ha­fa­za edi­yo­rum. Hiç pa­ra çek­me­dim. Rub­le­le­ri­mi de do­la­ra çe­vir­me­dim” ifa­de­sin­de bu­lun­du. Rus li­der, “Ta­sar­ruf­la­rı­mın di­ğer tüm Rus­la­rın ta­sar­ruf­ları gi­bi hiç­bir teh­li­ke al­tın­da ol­ma­dı­ğı­na emi­nim” de­di. Med­ve­dev’in, 8 he­sap­ta 2.74 mil­yon rub­le (100 bin do­lar) mev­du­atı var. Rus yet­ki­li­ler, kü­re­sel ma­li kriz or­ta­mın­da hal­kı pa­ni­ğe sev­ke­de­cek ifa­de­ler­den özen­le ka­çı­nı­yor­lar.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT