BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Hırsızları caydırmak için Karadeniz usulü çözüm!

Hırsızları caydırmak için Karadeniz usulü çözüm!

Kıv­rak ze­kâ­sıyla bi­li­nen Ka­ra­de­niz in­sa­nı, yi­ne ken­di­ne has bir ola­ya im­za at­tı.> Ha­kan Al­bay­rak OR­DU İHA Kıv­rak ze­kâ­sıyla bi­li­nen Ka­ra­de­niz in­sa­nı, yi­ne ken­di­ne has bir ola­ya im­za at­tı. Or­du Cum­hu­ri­yet Ma­hal­le­si’nde­ki bir fı­rın iş­let­me­ci­si, ar­tan hır­sız­lık olay­la­rı­na kar­şı iş ye­ri­ne gü­ven­lik ka­me­ra­sı tak­tır­dı. Ek­mek fı­rı­nın­da kul­lan­mak üze­re ge­tir­di­ği odun­la­rı fı­rı­nın önün­de mu­ha­fa­za eden Er­sin Ya­zı­cı (30), odun­la­rın gü­ven­li­ği için ­de ek bir for­mül ge­liş­tir­di. Odun­la­rın içi­ne bir ka­me­ra ku­ran Er­sin Ya­zı­cı, hır­sız­lık gi­ri­şi­min­de bu­lu­na­cak ki­şi­le­ri cay­dır­mak ama­cıy­la da “Bu odun ka­me­ra ile iz­le­ni­yor” ya­zı­sı yaz­dır­dı. Ama­cı­nın hır­sı­zın ya­ka­lan­ma­sı için uğ­raş­mak ye­ri­ne cay­dır­mak ol­du­ğu­nu ifa­de eden Er­sin Ya­zı­cı, “İlk baş­ta çev­rem ta­ra­fın­dan böy­le bir şe­yin gü­lünç ol­du­ğu yö­nün­de tep­ki­ler gel­di. An­cak he­pi­miz gör­dük ki bu ya­zı çok işe ya­ra­dı. Önem­li olan, hiç hırsızlık olmamasını sağlamak” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT