BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Kanamayı durduran adam” Cumhuriyet Balosunda...

“Kanamayı durduran adam” Cumhuriyet Balosunda...

Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de bu ak­şam Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nda An­ka­ferd ta­ra­fın­dan bir ba­lo dü­zen­le­ni­yor.> İS­TAN­BUL Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı çer­çe­ve­sin­de bu ak­şam Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı’nda An­ka­ferd ta­ra­fın­dan bir ba­lo dü­zen­le­ni­yor. Sa­at 20.00’de baş­la­ya­cak Cum­hu­ri­yet Ba­lo­su’nda çok sa­yı­da seç­kin da­vet­li top­lu­lu­ğu­ ka­tı­la­cak. Baloda, ay­rı­ca vü­cu­dun dı­şın­da olu­şan ka­na­ma­la­rı sa­ni­ye­ler için­de dur­du­ran ürü­nü bu­la­rak ün ya­pan Türk bilim adamı Ca­hit Fı­rat’ı ko­nu alan bir de kı­sa film gös­te­ri­le­cek. Ay­nı za­man­da Ca­hit Fı­rat ba­lo­nun şeref misafiri ola­rak yer ala­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT