BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > En iyi, kim bilir?

En iyi, kim bilir?

Her şe­yin bir ye­ri yor­da­mı var­dır... Şa­ka­nın, cid­di­ye­tin, p­ro­to­ko­lün ve sa­mi­mi­ye­tin...Her şe­yin bir ye­ri yor­da­mı var­dır... Şa­ka­nın, cid­di­ye­tin, p­ro­to­ko­lün ve sa­mi­mi­ye­tin... Hat­ta aş­kı i­ti­raf et­me­nin... ­Sev­di­ği­ni ku­cak­la­ma­nın... ­Nef­re­ti hay­kır­ma­nın... ­Say­gı­nın do­zu­nu, sev­da­nın be­re­ke­ti­ni, ü­zün­tü­nün göz­ya­şı­nı bi­le rast ge­le a­yar­la­ya­maz­sı­nız... *** Fa­tih Te­rim, bu ül­ke­nin en uç­ta­ki ho­ca­la­rın­dan bi­ri­dir... Be­şik­taş‘ın ba­şın­da­ki Mus­ta­fa De­niz­li, Tür­ki­ye‘de küs­tü­rü­len ­Şe­nol Gü­neş, bi­raz Er­sun Ya­nal, bi­raz Er­tuğ­rul Sağ­lam, Bü­lent Uy­gun, Rı­za Ça­lım­bay, Yıl­maz Vu­ral, Gi­ray Bu­lak, Sa­met Ay­ba­ba ilk çır­pı­da ak­lı­mı­za ge­len tek­nik di­rek­tör lis­te­mi­zin “Top 10”da­ki i­sim­le­ri­dir... ­Ta­bi­i, en faz­la ko­nu­şu­lan i­se şüp­he­siz Fa­tih Te­rim‘dir bu gün­ler­de... A­ma o­nun ka­ri­ye­ri de­ğil, cüz­da­nı­na gi­ren pa­ra­lar il­gi­si­ni çe­ki­yor her­ke­sin... Tür­ki­ye şart­la­rın­da, me­mu­ra, iş­çi­ye, e­mek­li­ye ya­pı­lan ko­mik zam­la­rın “bu­çuk­lu” yüz­de­le­ri­ni gö­rün­ce, Te­rim‘in i­ki­ye kat­la­nan u­çuk ma­a­şı, ta­bii ki gün­de­me taş gi­bi o­tu­ra­cak­tır ha­lin­ce... *** 70 mil­yo­nun ge­le­ce­ğin­den so­rum­lu Baş­ba­kan‘ı­nın hak et­ti­ği ma­a­şın 30 mis­li faz­la­sı lâ­yık gö­rü­len ki­şi, mut­la­ka bu­nu hak e­di­yor ol­ma­lı­dır... ­Bi­zim ül­ke­miz­de, sa­de­ce bir i­ki ho­ca a­ra­sın­da gi­dip ge­len “gel­git­ler” a­ra­sın­da, en şans­lı­sı Fa­tih Te­rim‘dir... ­Git­me­si dü­şü­nü­lür­ken, kal­ma­sı i­çin ku­cak a­çı­lan ki­şi­dir Te­rim... F­lu gö­rün­tü­de, net mu­ka­ve­le... ­Ne şans­tır? ­Ne i­nanç­tır, ne ih­ti­yaç­tır bu... ­Bu­gün s­por­la i­liş­ki­si bu­lu­nan her­ke­se so­ru­nuz... Fa­tih Te­rim‘in Mil­li Ta­kı­mın ba­şın­da kal­ma­sı­nı is­te­yen­le­rin sa­yı­sı, a­ğız­da­ki sey­rek diş ka­dar az­dır... ­Ya o­nun i­çin söy­le­nen söz­ler, dü­şün­ce­ler? ­Yok e­fen­dim, Ü­mit Mil­li Ta­kı­mın ba­şa­rı­sı­nı, o kad­ro­dan 4 fut­bol­cu­yu a­la­rak en­gel­le­miş, yok e­fen­dim, Ha­mi Man­dı­ra­lı ve Ab­dul­lah Er­can gi­bi ho­ca­la­rın ge­le­ce­ği­ni ka­rart­mış, yok e­fen­dim, ta­kım­la­rın­da ye­dek ka­lan fut­bol­cu­lar­dan kur­du­ğu mil­li ta­kım­la, mil­le­tin bek­len­ti­si­ni de­ğil, ken­di e­go­su­nu tat­min et­miş... *** Te­rim, tüm bu se­vim­siz ko­nuş­ma­la­rı hak e­di­yor mu, bi­le­me­yiz... A­ma o­nun af­fe­dil­me­yen ger­çek ha­ta­sı da­ha baş­ka bi­ze gö­re... O da, med­ya­yı hiç dik­ka­te al­ma­ma­sı, tak­ma­ma­sı... On­la­rı hi­çe say­ma­sı... İ­nat­laş­ma­sı, ha­ber al­ma öz­gür­lü­ğü­nü kı­sıt­la­ma­sı, da­ha doğ­ru­su ken­di­ni bam­baş­ka bir ye­re ko­yup, e­ri­şil­mez bir na­di­de va­zo gi­bi vit­ri­ne et­me­si... Te­rim‘in hak­lı ol­du­ğu ko­nu­lar da yok de­ğil ha­ni... ­Ba­sın top­lan­tı­la­rı­na, sa­de­ce ser­vis­ler­de o an i­şi ol­ma­yan­lar ve ka­me­ra­man­lar­la i­şi i­da­re et­me­yi plân­la­yan med­ya­mı­zın da su­çu bü­yük bu­ra­da... ­Bü­tün bun­lar ya­pıl­ma­yın­ca da, u­zak­tan ga­zel o­ku­ma­la­rın mu­ha­ta­bı, ba­sı­nı “hi­çe” sa­yan bir kim­lik i­çin­de, ta­bii ki, ta­kım­la­rın­da­ki ye­dek­le­ri, sa­kat­la­rı, vaz­ge­çe­me­di­ği p­rens­le­ri, kad­ro­ya a­lır, mil­li for­ma has­re­tiy­le ya­nan ger­çek ne­fer­le­ri u­nu­tur... *** As­lın­da şu an­da kim­se­nin, Fa­tih Te­rim‘in ma­a­şı­nı ko­nuş­ma hak­kı yok... O­nu geç­mi­şiy­le ha­tır­la­ma­yıp, gü­nü­müz i­ti­ci­li­ğin­de gö­zü­mü­zün ö­nü­ne ge­tir­me­miz de yan­lış... ­Ha­ta­la­rı­nı yü­zü­ne vu­ra­ma­yan, med­ya­yı a­şa­ğı­la­dı­ğın­da, ge­rek­li ce­vap­la­rı bir to­kat gi­bi yü­zü­ne çar­pa­ma­yan­la­rın, ma­aş ko­nu­su i­le ka­ra­va­na at­ma­sı hiç de hoş de­ğil... ­Var­sın, de­ve yü­küy­le gö­tür­sün... ­Var­sın, Bod­rum‘da tüm ev­ler be­yaz i­ken, o fark­lı­lık a­dı­na e­vi­ni baş­ka renk­le­re bo­yat­sın... ­Var­sın, Em­re gi­bi Türk med­ya­sı­na, en a­ğır ha­ka­re­ti ya­pan müz­min sa­ka­ta, kol ka­nat ger­sin, o­nu ay-­yıl­dız­lı for­ma­ya kap­tan yap­sın... ­Var­sın, ba­sın top­lan­tı­la­rın­da bi­ri­si­nin te­le­fo­nu çal­dı di­ye, o top­lan­tı­yı ta­kip e­den di­ğer­le­ri­ni hi­çe sa­yıp, kal­kıp git­sin... ­Var­sın, baş­ka­la­rı­nın fi­kir­le­ri­ni ku­lak ar­ka­sı et­sin... ­Bun­la­rın hep­si, o­nun ken­di çi­ze­ce­ği yol ha­ri­ta­sı... Am­ma... U­nut­ma­sın ki; Mil­li Ta­kım he­pi­mi­zin... O ay-­yıl­dız­lı for­ma, kap­ri­sin, i­nat­laş­ma­nın, dar­gın­lık­la­rın ve hak et­me­yen­le­rin ye­ri de­ğil­dir... ­Çün­kü bu mil­let, en az Fa­tih Te­rim ka­dar o renk­le­ri sev­mek­te­dir... ­Ve de say­gı­nın do­zu­nu bi­le­cek; nef­ret­le, sev­gi­yi ka­rış­tır­ma­ya­cak ka­dar da dik­kat­li­dir...
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT