BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Cumhuriyetin 85. yıldönümde tek yürek olduk

Cumhuriyetin 85. yıldönümde tek yürek olduk

29 Ekim ­Cum­hu­ri­ye­t Bayramını ilk gün­kü gi­bi ay­nı he­ye­can ve coş­kuy­la kut­la­dıkTür­ki­ye’de, KKTC’de ve dış tem­sil­ci­lik­ler­de ya­pı­lan kut­la­ma­lar şen­lik ha­va­sın­da geç­ti. Ço­cu­ğuy­la yaş­lı­sıy­la her­kes el­le­rin­de Türk bay­ra­ğıy­la kut­la­ma a­lan­la­rı­nı dol­dur­du. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti’nin 85. ku­ru­luş yıl dö­nü­mü, bü­tün yurt­ta, KKTC’de ve dış tem­sil­ci­lik­ler­de tö­ren­ler­le ve bü­yük coş­kuy­la kut­lan­dı. An­ka­ra’da ilk tö­ren Anıt­ka­bir’de dü­zen­len­di. Ulu Ön­der’in kab­ri­ne, üze­rin­de “Cum­hur­baş­ka­nı” ya­zı­lı kır­mı­zı-be­yaz ka­ran­fil­ler­den olu­şan çe­lenk ko­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan say­gı du­ru­şun­da bu­lu­nul­du ve İs­tik­lal Mar­şı okun­du. A­nıt­ka­bir Özel Def­te­ri’ni im­za­la­yan Gül’ün ya­nı sı­ra tö­re­ne; TBMM Baş­ka­nı Kök­sal Top­tan, Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, Ana­ya­sa Mah­ke­me­si Baş­ka­nı Ha­şim Kı­lıç, Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ile as­ke­ri ve mül­ki er­kan ka­tıl­dı. Tö­ren kı­ta­sı­nı se­lam­la­yan Gül, teb­rik­le­ri ka­bul et­mek üze­re Tö­ren Sa­lo­nu­na geç­ti. Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün he­men ar­dın­dan TBMM’ye ge­len Baş­ba­kan Re­cep Tay­yip Er­do­ğan, kut­la­ma­lar baş­la­ma­dan ön­ce Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Or­ge­ne­ral İl­ker Baş­buğ ile bir sü­re soh­bet et­ti. CHP Ge­nel Baş­ka­nı De­niz Bay­kal ve CHP’li mil­let­ve­kil­le­ri, ge­çen yıl ol­du­ğu gi­bi bu yıl da ka­tıl­ma­dı. Bü­tün il­ler­de stad­yum­la­rı, mey­dan­la­rı, bul­var­la­rı dol­du­ran coş­ku­lu ka­la­ba­lık­lar, bay­ra­mı gö­nül­le­rin­ce kut­la­dı.Bu ara­da Tun­ce­li, Bat­man, Şır­nak ve Hak­ka­ri’de dü­zen­le­nen kut­la­ma­la­ra, DTP’li Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı ve par­ti tem­sil­ci­le­ri ka­tıl­ma­dı. Gül: Krizi ciddiye alalım ama panik yapmayalım Cum­hu­ri­ye­tin 85. yıl dö­nü­mü do­la­yı­sıy­la Çan­ka­ya Köş­kü’nde­ki re­sep­si­yon­da ko­nu­şan Cum­hur­baş­ka­nı “Dün­ya­da­ki glo­bal kri­ze kar­şı ted­bir­le­ri­miz ye­rin­de. Pa­nik ge­rek­siz, an­cak kri­zi cid­di­ye al­ma­lı­yız” de­di > BU­KET GÜ­VEN AN­KA­RA Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül, Ku­zey Irak’ta­ki böl­ge­sel yö­ne­tim­le ku­ru­lan iliş­ki­le­rin te­rör ör­gü­tü PKK’yı ra­hat­sız et­ti­ği­ni söy­le­di. Gül, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu’da­ki kü­çük ço­cuk­la­rın ön plan­da tu­tul­du­ğu te­rör olay­la­rın­dan en­di­şe duy­du­ğu­nu da ifa­de et­ti. 900 Kİ­Şİ DA­VET EDİL­Dİ Cum­hu­ri­yet’in 85’in­ci yıl­dö­nü­mü se­be­biy­le Cum­hur­baş­ka­nı Gül, ak­şam si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı, işa­dam­la­rı ve sa­nat­çı­la­rın ka­tıl­dı­ğı ikin­ci bir re­sep­si­yon ver­di. Çan­ka­ya Köş­kü’nde­ki ikin­ci re­sep­si­yon eş­li ola­rak ger­çek­leş­ti­ril­di. Cum­hur­baş­ka­nı da­vet­li­le­ri ka­pı­da eşi Hay­ru­ni­sa Gül ile bir­lik­te kar­şı­la­dı. Da­ha ön­ce­ki re­sep­si­yon­la­ra ko­yu renk ta­kım el­bi­se­si ile ev­sa­hip­li­ği ya­pan Cum­hur­baş­ka­nı bu de­fa İn­gil­te­re Kra­li­çe­si II. Eli­za­beth’in zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da giy­di­ği smo­ki­ni giy­di. First Lady ise geç­ti­ği­miz 29 Ekim re­sep­si­yo­nun­da giy­di­ği mo­de­le ben­zer an­cak la­ci­vert bir kı­ya­fet­le ev­sa­hip­li­ği yap­tı. Çan­ka­ya Köş­kü’nde­ki re­sep­si­yo­na 900 ki­şi da­vet edil­di. Cum­hur­baş­ka­nı Gül, tüm da­vet­li­ler­le ya­kın­dan il­gi­len­di on­lar­la kı­sa bir sü­re de soh­bet et­ti. MER­KEZ BAN­KA­SI­NA ÖV­GÜ Gül, ge­ce­de ga­ze­te­ci­le­rin gün­de­me iliş­kin so­ru­la­rı­nı da ce­vap­lan­dır­dı. Gül, kü­re­sel eko­no­mik kri­zin so­rul­ma­sı üze­ri­ne eko­no­mik kri­ze kar­şı Mer­kez Ban­ka­sı’nın tav­rı­nı öv­dü. Mer­kez Ban­ka­sı’nın ga­yet iyi ol­du­ğu­nu be­lir­ten Cum­hur­baş­ka­nı, kri­ze kar­şı pa­nik ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni kay­det­ti. Cum­hur­baş­ka­nı kri­ze kar­şı dik­kat­li olun­ma­sı­nı da is­te­di. Te­rör­le mü­ca­de­le­de­ki son du­ru­mu da de­ğer­len­di­ren Gül, te­rör­le mü­ca­de­le eden tüm ku­rum­la­rın her şe­yi bil­di­ği­ne dik­kat çek­ti. ABD’DE KİM KA­ZA­NIR Gül, te­rör­le mü­ca­de­le­de mo­bi­li­ze ol­ma­nın öne­mi­ne te­mas ede­rek “Za­ten o da ya­pı­lı­yor. Sağ­du­yu­lu ol­mak la­zım” de­di. Cum­hur­baş­ka­nı ABD’de 4 Ka­sım’da ya­pı­la­cak se­çim­le­ri de ya­kın­dan ta­kip et­ti­ği­ni söy­le­di. Cum­hur­baş­ka­nı ga­ze­te­ci­le­rin ıs­rar­lı şe­kil­de se­çi­mi ka­za­na­cak aday ile il­gi­li bir tah­mi­ni olup ol­ma­dı­ğı so­ru­su­na da, gü­le­rek “Var ama söy­le­mem doğ­ru ol­maz. Ta­kip edi­yo­ruz” di­ye ko­nuş­tu. BAY­KAL’IN KEN­Dİ Bİ­LİR Cum­hur­baş­ka­nı Gül, CHP li­de­ri De­niz Bay­kal’ın öğ­len Mec­lis’te­ki kut­la­ma ve Çan­ka­ya Köş­kü’nde ve­ri­len re­sep­si­yo­na ka­tıl­ma­ma­sı­nı da ga­ze­te­ci­le­rin so­ru­su üze­ri­ne de­ğer­len­dir­di. Cum­hur­baş­ka­nı, “Her­ke­sin ken­di bi­le­ce­ği iş. Her­ke­sin ken­di me­se­le­si” şek­lin­de kar­şı­lık ver­di. IRAK’LA YE­Nİ DÖ­NEM Cum­hur­baş­ka­nı Tür­ki­ye’nin Irak’ın ku­ze­yin­de­ki böl­ge­sel yö­ne­tim­le ara­sın­da­ki iliş­ki­le­rin so­rul­ma­sı üze­ri­ne, “Irak Ana­ya­sa­sın­da var olan hü­küm­le­re gö­re iliş­ki­le­ri­miz var. Irak Ana­ya­sa­sın­da ye­ri var. Ana­ya­sa­da­ki sta­tü­sü ney­se bi­zim için o. Ye­ni dö­nem baş­la­dı. Bu­na her­ke­sin des­tek ol­ma­sı la­zım” de­di. Gül, te­rö­rist­le nor­mal hal­kın ay­rı tu­tul­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ifa­de et­ti. OLAYLARI ABARTIYORLAR Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Böl­ge­le­rin­de son dö­nem­de kü­çük ço­cuk­la­rın da ka­rış­tı­rıl­dı­ğı te­rör olay­la­rı­nı en­di­şe ile ta­kip et­ti­ği­ni be­lir­ten Cum­hur­baş­ka­nı, dik­kat­li olun­ma­sı ge­rek­ti­ği­nin al­tı­nı çiz­di. Kü­çük bir böl­ge­de ya­şa­nan olay­la­rın san­ki çok bü­yük bo­yut­ta gi­bi gös­te­ril­me­si­ni eleş­ti­ren Gül, bu olay­la­rın bo­yu­tu­nun da­ha faz­la gös­te­ril­me­si­nin olay­la­rı ger­çek­leş­ti­ren­le­rin işi­ne ge­le­ce­ği uya­rı­sın­da bu­lun­du. TE­RÖR ÖR­GÜ­TÜ RA­HAT­SIZ Cum­hur­baş­ka­nı Gül, te­rör ör­gü­tü­nün Irak’la son dö­nem­de ya­şa­nan iş­bir­li­ğin­den ra­hat­sız ol­du­ğu­nu da söy­le­di. Te­rör­le mü­ca­de­le için ulus­la­ra­ra­sı iş­bir­li­ği­nin öne­mi­ne te­mas eden Cum­hur­baş­ka­nı, bu ye­ni açı­lı­mı des­tek­le­di­ği­nin sin­ya­li­ni ver­di. Er­me­nis­tan Dı­şiş­le­ri Ba­ka­nı Nal­bant­yan’ın “Ye­ni ge­liş­me­ler ola­bi­lir” söz­le­ri­nin ha­tır­la­tıl­ma­sı üze­ri­ne Cum­hur­baş­ka­nı, “Kaf­kas­lar­da ye­ni ik­lim oluş­tu. Bu ik­lim ye­ni ge­liş­me­le­re yol aça­bi­lir. Ye­ni ge­liş­me­le­rin ol­ma­sı­nı ar­zu edi­yo­rum” de­di. SA­NAT­ÇI­LAR­DAN BÜ­YÜK İL­Gİ Re­sep­si­yo­na sa­nat­çı­lar da yo­ğun il­gi gös­ter­di. Si­bel Can, Za­ra, Er­dal Öz­yağ­cı­lar, Sü­heyl-Beh­zat Uy­gur, Ah­met Öz­han, Ke­nan Işık re­sep­si­yo­na ka­tıl­dı. Mil­li at­let El­van Abey­le­ges­se de re­sep­si­yon­da ha­zır bu­lun­du. Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ün Ma­ke­don­ya zi­ya­re­ti sı­ra­sın­da zi­ya­ret et­ti­ği El­ve­da Ru­me­li di­zi­sin­de Süt­çü Ra­miz ka­rak­te­ri­ni can­lan­dı­ran Er­dal Öz­yağ­cı­lar da Cum­hur­baş­ka­nı Gül’ ün do­ğum gü­nü­nü kut­la­dı. Çan­ka­ya Köş­kü’nde­ki re­sep­si­yo­na ka­tı­lan Ge­nel Ya­yın Mü­dü­rü­müz Nuh Al­bay­rak, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’ün Cum­hu­ri­yet Bay­ra­mı­’nı ve yaş gü­nü­nü kut­la­dı. İhlas Haber Ajansı (İ­HA) Ge­nel Mü­dü­rü Fev­zi Kah­ra­man da dün akşamki resepsiyona katılanlar arasındaydı. TGRT HA­BER TV Ge­nel Ya­yın Yö­net­me­ni Meh­met Soy­sal da Gül’ün akşamki resepsiyonunda hazır bulundu. İh­las Med­ya An­ka­ra Grup Baş­ka­nı Nu­ri Eli­bol, Cum­hu­ri­yet re­sep­si­yo­nun­da Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrunisa Hanım ile tokalaşırken... İh­las Ha­ber Ajan­sı (İHA) An­ka­ra Tem­sil­ci­si Ba­tu­han Ya­şar ile TGRT HA­BER TV An­ka­ra Tem­sil­ci­si Mu­rat Oda­baş da re­sep­si­yo­na iştirak etti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 95305
  % 1.3
 • 4.7467
  % -0.97
 • 5.5572
  % -0.99
 • 6.2274
  % -0.99
 • 187.122
  % -1.47
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT