BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Avustralya, Türk öğrencileri bekliyor

Avustralya, Türk öğrencileri bekliyor

Büyükelçi Doyle, Türkiye dı­şın­da e­ği­tim gör­mek is­te­yen genç­ler i­çin, ABD ve Av­ru­pa’ya gö­re ha­yat şart­la­rı ba­kı­mın­dan ülkesinin da­ha u­cuz ol­du­ğunu söylediGÖÇ­MEN­LİK İ­ÇİN İN­Gİ­LİZ­CE ÖĞ­RE­NİN Avus­tral­ya’nın her ül­ke­den göç­men ka­bul et­ti­ği­ni be­lir­ten Bü­yü­kel­çi­ Doy­le, gü­nü­müz­de göç prog­ra­mı­na mü­ra­ca­at eden­ler ve­ya et­me­si­ni bek­le­dik­le­ri ki­şi­le­rin genç, İn­gi­liz­ce bi­len ve bir be­ce­ri­ye sa­hip ol­ma­la­rı­nı önem­se­dik­le­ri­ni söy­le­di. Avus­tral­ya’nın An­ka­ra Bü­yü­kel­çi­si Pe­ter Doy­le, bir et­kin­lik için gel­di­ği Mer­sin’de, yap­tı­ğı açık­la­ma­da, yurt dı­şın­da oku­mak is­te­yen Türk öğ­ren­ci­le­ri­ne, ül­ke se­çe­nek­le­ri­ne da­ha ge­niş bak­ma­la­rı­nı öner­di. Avus­tral­ya’ya çe­şit­li ül­ke­ler­den öğ­ren­ci ge­ti­ril­me­sin­de son 10-12 yıl­da ola­ğa­nüs­tü bir ba­şa­rı sağ­la­dık­la­rı­nı be­lir­ten Doy­le, “Özel­lik­le Do­ğu As­ya ve Hin­dis­tan’dan pek çok öğ­ren­ci al­dık” de­di. Avus­tral­ya’ya Tür­ki­ye’den çok faz­la öğ­ren­ci­nin git­me­di­ği­ni ifa­de eden Doy­le, şun­la­rı kay­det­ti: “Da­ha faz­la Türk öğ­ren­ci­yi ül­ke­mi­ze çek­me­ye ça­lı­şı­yo­ruz. Yap­tı­ğı­mız ça­lış­ma­lar çer­çe­ve­sin­de bu sa­yı her ge­çen gün ar­tı­yor. Öğ­ren­ci­ler Eras­mus gi­bi de­ği­şik prog­ram­lar ne­de­niy­le ön­ce­lik­le Av­ru­pa’yı ter­cih edi­yor­lar, an­cak, bi­zim de Avus­tral­ya hü­kü­me­ti ola­rak bü­tün dün­ya ül­ke­le­ri­ne sun­du­ğu­muz ve için­de Tür­ki­ye’nin de bu­lun­du­ğu En­de­avo­ur burs­la­rı bu­lu­nu­yor. Özel­lik­le üni­ver­si­te­li öğ­ren­ci­ler ile üni­ver­si­te son­ra­sı eği­ti­me yö­ne­lik burs­la­rı kap­sı­yor. Bu as­lın­da ol­duk­ça ge­niş bir prog­ram. Avus­tral­ya’da bir­kaç ay ya­pı­la­cak araş­tır­ma gi­bi ça­lış­ma­la­rı kap­sı­yor. Bun­la­rın için­de mas­ter ve dok­to­ra prog­ra­mı­ da bu­lu­nu­yor.” Söz ko­nu­su bur­su ge­çen yıl 10 Türk’ün ka­zan­dı­ğı­nı vur­gu­la­yan Doy­le, “bu ar­ka­daş­lar Tür­ki­ye’ye dön­dük­le­rin­de Avus­tral­ya’da­ki eği­tim sis­te­mi­ni an­la­ta­cak ve bu iliş­ki­ler da­ha faz­la ge­li­şe­cek. Böy­le­lik­le burs baş­vu­ru­su­nun ar­ta­ca­ğı­nı umu­yo­rum” di­ye ko­nuş­tu. Yurt dı­şın­da oku­mak is­te­yen öğ­ren­ci­le­re se­çe­nek­le­ri­ni ge­niş tut­ma­la­rı­nı, ABD ve Av­ru­pa ül­ke­le­ri­nin ya­nın­da Avus­tral­ya’yı da dü­şün­me­le­ri­ni öne­ren Doy­le, şun­la­rı kay­det­ti: “Av­ru­pa ya da Ame­ri­ka­nın on­la­rı cez­bet­me­si­ni an­lı­yo­rum, ama Avus­tral­ya çok yük­sek dü­zey­de eği­tim su­nu­yor. Ay­rı­ca ko­nak­la­ma ve ha­yat şart­la­rı pa­ha­lı de­ğil. Avus­tral­ya’da, Av­ru­pa ve Ame­ri­ka’da ol­du­ğun­dan çok da­ha az mas­raf­la oku­ma fır­sa­tı­na sa­hip­si­niz. Ve ya­şa­mak için ha­ri­ka bir yer. Hep­sin­den önem­li­si as­lın­da o ka­dar uzak da de­ğil.”
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT