BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Dualarla uğurladık

Dualarla uğurladık

İs­la­mi­yet’in doğ­du­ğu mu­kad­des top­rak­la­ra yüz sü­re­cek ol­ma­nın he­ye­ca­nı ile ya­nıp tu­tu­şan ha­cı aday­la­rı­nın ilk kafilesi yola çıktıMuğla’nın Dalaman Havaalanı’dan hac farizasını yerine getirmek için mukaddes topraklara hareket eden 156 hacı adayı, yakınlarının duaları eşliğinde uğurlandı. > Ce­mil Yıl­dız İS­TAN­BUL “Ara­ya ara­ya bul­sam izi­ni, izi­nin to­zu­na sür­sem yü­zü­nü, Hak na­sip ey­le­se gör­sem yü­zü­nü, Ya Mu­ham­med (SAV) ca­nım ar­zu­lar se­ni”. Bü­yük mu­ta­sav­vıf Yu­nus Em­re’nin bu di­ze­le­rin­de an­lat­tı­ğı gi­bi pey­gam­be­ri­mi­zin do­ğup bü­yü­dü­ğü kut­sal top­rak­la­ra yol­cu­luk dün baş­la­dı. İs­tan­bul, An­ka­ra ve Muğ­la’dan 500 civarında hacı adayının bulunduğu ilk ka­fi­le­le­r dün ha­re­ket et­ti. An­ka­ra’da Esen­bo­ğa Ha­va­li­ma­nı’nda ha­cı aday­la­rı­nın gi­di­şi do­la­yı­sıy­la dü­zen­lenen tö­ren­de ko­nu­şan Di­ya­net İş­le­ri Baş­kan Yar­dım­cı­sı Doç. Dr. Fik­ret Ka­ra­man, ha­cı­la­rın du­ala­rı­nın ka­bul edil­di­ği­ni be­lir­tip ha­cı aday­la­rı­na hi­ta­ben, ‘’Mil­le­ti­miz, ül­ke­miz, tüm Müs­lü­man­lar adı­na du­a edi­niz’’ de­di. EN ŞANS­LI ÇO­CUK­LAR Uğurlama sı­ra­sın­da ise ol­duk­ça duy­gu­sal an­lar ya­şan­dı. Ha­cı aday­la­rı­nın göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı­ğı gö­rül­dü. An­ne ve ba­ba­sıy­la mu­kad­des top­rak­la­ra ha­re­ket eden 3.5 ya­şın­da­ki Hü­mey­ra Er­kan, Ka­be’yi çok me­rak et­ti­ği­ni bu­nun için ai­le­siy­le bir­lik­te git­me­yi çok is­te­di­ği­ni söy­ler­ken, 6 ya­şın­da­ki küçük Eren de ila­hi oku­du. Bu ara­da, İs­tan­bul’da Ata­türk Ha­va­li­ma­nı’nda 216 ha­cı ada­yı Me­di­ne’ye ha­re­ket et­ti. Muğ­la’dan da 156 ki­şi­lik ilk ha­cı ka­fi­le­si ya­kın­la­rı­nın du­ala­rı eş­li­ğin­de kut­sal top­rak­la­ra uğur­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT