BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > “Evlere el konulmasın” paketi

“Evlere el konulmasın” paketi

ABD yö­ne­ti­mi, ev­le­re el ko­nul­ma­sı­nı ön­le­mek için mortgage kre­di­le­ri için 600 mil­yar do­lar­lık ye­ni plan üze­rin­de ça­lı­şı­yor.ABD yö­ne­ti­mi, ev­le­re el ko­nul­ma­sı­nı ön­le­mek için mortgage kre­di­le­ri için 600 mil­yar do­lar­lık ye­ni plan üze­rin­de ça­lı­şı­yor. Plan­la, 3 mil­yon risk­li ko­nut kre­di­si­ne ga­ran­ti sağ­la­na­bi­le­ce­ği be­lir­til­di. Ha­zi­ne Ba­kan­lı­ğı söz­cü­sü Jen­ni­fer Zuc­ca­rel­li, FDIC ve di­ğer ka­rar alı­cı­lar­la ha­ciz ön­le­me tedbirleri üze­rin­de ça­lış­tık­la­rı­nı söy­le­di. Be­yaz Sa­ray Söz­cü­sü Tony Frat­to, he­nüz ka­rar ve­ril­me­di­ği­ni, ev sa­hip­le­ri­ne yar­dım­cı ol­mak için bü­tün tek­lif­le­ri göz­den ge­çir­dik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Plan önü­müz­de­ki gün­ler­de açık­lanacak” dedi.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT