BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Tam garanti yetkisi hükümette

Tam garanti yetkisi hükümette

Kemal Unakıtan, komisyonda tasarı hakkında bilgi verdi.TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu, mev­du­ata tam ga­ran­ti sı­nı­rı­nın be­lir­len­me­si ko­nu­sun­da iki yıl­lı­ğı­na Ba­kan­lar Ku­ru­lu’nu yet­ki­len­di­ren ta­sa­rı­yı ka­bul et­ti. TMSF’nin bu ko­nu­da­ki yet­ki­si­ni dev­re­den ta­sa­rı ya­sa­laş­tı­ğın­da, hü­kü­met ge­rek­li gör­dü­ğü tak­tir­de mev­du­at ga­ran­ti­si­ni yük­sel­te­bi­le­cek. An­cak Tür­ki­ye’nin gü­ven­li li­man ol­ma­sı ne­de­niy­le hem ban­ka­cı­lar, hem de hü­kü­met böy­le bir ar­tı­rı­ma sı­cak bak­mı­yor. Bir sü­re ön­ce gün­de­me ge­len ve yurt dı­şın­da­ki pa­ra­nın ül­ke­ye ka­zan­dı­rıl­ma­sı­nı amaç­la­yan ta­sa­rı da ko­mis­yon­dan geç­ti. Yurt dı­şın­da­ki pa­ra­yı yüz­de 2, yurt için­de­ki pa­ra­yı da yüz­de 10 ver­giy­le Türk eko­no­mi­si­ne ka­zan­dır­ma­yı amaç­la­yan yasa ta­sa­rısı, TBMM Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nun­da ka­bul edil­di. Ta­sa­rı­ya gö­re, yurt dı­şın­da el­de edi­len ti­ca­ri ka­zanç­lar, 31 Ma­yıs 2009 ta­ri­hi­ne ka­dar Tür­ki­ye’ye trans­fer edi­lir­se, ge­lir ve ku­rum­lar ver­gi­sin­den mu­af tu­tu­la­cak. Ta­sa­rıy­la il­gi­li so­ru­la­rı ya­nıt­la­yan Ma­li­ye Ba­ka­nı Ke­mal Una­kı­tan, Tür­ki­ye du­ru­mu ile il­gi­li ola­rak “İn­gil­te­re’ye gi­din ba­ka­lım. Ne­re­si da­ha gü­ven­li” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT