BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > ‘IMF ile ihtiyati standby olabilir’

‘IMF ile ihtiyati standby olabilir’

IMF’ye ih­ti­yaç du­yul­ma­dı­ğı­nı söy­le­yen Ba­kan Şim­şek, “Ancak ge­re­kir­se bir ih­ti­ya­ti stand-by an­laş­ma­sı olabilir” de­diTür­ki­ye’ye 150 mil­yon eu­ro Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu’nda Av­ru­pa İmar Kal­kın­ma Ban­ka­sı Baş­ka­nı Tho­mas Mi­row ile ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Ban­ka­nın, Tür­ki­ye’ye 2009 için yak­la­şık 150 mil­yon eu­ro ayır­dı­ğı­nı söy­le­yen Mi­row, “2010 için 300 mil­yon eu­ro­luk bir ya­tı­rım ayı­ra­ca­ğız. Bu kre­di KO­Bİ’le­re des­tek sağ­la­mak için kul­la­nı­la­cak” di­ye ko­nuş­tu. Dev­let Ba­ka­nı Meh­met Şim­şek, ka­mu sek­tö­rü ola­rak IMF’nin kay­nak­la­rı­na ih­ti­yaç duy­ma­ya­cak bir nok­ta­da ol­duk­la­rı­nı ama yi­ne de çı­pa ni­te­li­ği ta­şı­ya­cak bir ih­ti­ya­ti stand-by an­laş­ma­sı­na iliş­kin ya­pı­cı bir yak­la­şım­la­rı ol­du­ğu­nu bil­dir­di. Dün­ya Eko­no­mik Fo­ru­mu kap­sa­mın­da “Av­ru­pa İmar ve Kal­kın­ma Ban­ka­sı­nın Tür­ki­ye’de­ki Ya­tı­rım Ön­ce­lik­le­ri” ko­nu­lu ba­sın top­lan­tı­sın­da bir ga­ze­te­ci­nin IMF ile ih­ti­ya­ti stand-by an­laş­ma­sı ya­pı­lıp ya­pıl­ma­ya­ca­ğı­na iliş­kin so­ru­su üze­ri­ne Şim­şek şun­la­rı ifade etti: “İh­ti­ya­ti stand-by an­laş­ma­sı­na iliş­kin tek­nik dü­zey­de var olan di­ya­log IMF­ he­ye­ti bu­ra­day­ken de­vam et­ti. Şu an­da o ko­nu­da her­han­gi bir tek­nik açık­la­ma söz ko­nu­su de­ğil. Önü­müz­de­ki dö­nem­de de tek­nik dü­zey­de di­ya­log de­vam ede­cek­tir. Böy­le bir or­tam­da Tür­ki­ye’nin bir mik­tar es­nek­li­ğe ih­ti­ya­cı ola­cak. Biz bu çer­çe­ve­de ba­kı­yo­ruz. Eğer ara­mız­da­ki fark­la­rı gi­de­re­bi­lir­sek önü­müz­de­ki dö­nem­de bel­ki ih­ti­ya­ti stand-by an­laş­ma­sı gün­de­me ge­le­bi­lir. Ama şu an iti­ba­rıy­la o ko­nu­da da­ha faz­la açık­la­ya­cak bir şe­yim yok.” Şim­şek, IMF he­ye­ti­nin Tür­ki­ye’de­ki ça­lış­ma­la­rı­nı, prog­ram­la­nan za­man için­de ta­mam­la­dı­ğı­nı ve ül­ke­den ay­rıl­dı­ğı­nı söy­le­di. Nor­mal­leş­me sü­re­ci baş­la­dı Do­ğuş Gru­bu Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Fe­rit Şa­henk, kü­re­sel ma­li kriz­de nor­mal­leş­me sü­re­ci­nin baş­la­dı­ğı­nı söy­le­di. Fo­ru­ma ka­tı­lan Şa­henk, “Tür­ki­ye bu işin için­den çıkıp 2011’li yıl­la­ra çok da­ha güç­lü gi­re­cek­. Borç­ta bir prob­lem gör­mü­yo­rum. Biz bu kri­zi yap­ma­dık, Tür­ki­ye uzun sü­re­dir ilk de­fa kri­zi it­hal et­miş ol­du” dedi. Ferit Şa­henk, Tür­ki­ye’nin IMF si­gor­ta po­li­çe­si­ne ih­ti­ya­cı ola­bi­le­ce­ği­ni de kay­det­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT