BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > MENİERE SENDROMU

MENİERE SENDROMU

Ne­yin se­bep ol­du­ğu he­nüz bi­lin­me­yen bu “gi­zem­li has­ta­lık” 20 i­le 50 yaş a­ra­sın­da­ki her­ke­si il­gi­len­di­ri­yor...Baş dön­dü­ren bir has­ta­lık Ne­yin se­bep ol­du­ğu he­nüz bi­lin­me­yen bu “gi­zem­li has­ta­lık” 20 i­le 50 yaş a­ra­sın­da­ki her­ke­si il­gi­len­di­ri­yor... Dr. Me­ni­ere ta­ra­fın­dan fark edil­di­ği için onun is­miy­le anı­lan, iç ku­lak­ta­ki bir çe­şit ra­hat­sız­lık. Kli­nik mü­şa­he­de­le­re gö­re Me­ni­ere sen­dro­mu; bo­yun­da da­ral­ma, fı­tık, düz­leş­me, stres bi­ri­ki­mi, or­ta ku­lak prob­lem­le­ri, ba­ğır­sak prob­lem­le­ri, aler­jik ra­hat­sız­lık­lar­la vs. sey­ret­mek­te. Ne­ti­ce­de bu ve ben­ze­ri se­bep­ler do­la­yı­sıy­la iç ku­lak­ta­ki bir böl­me­de bu­lu­nan özel sı­vı­nın yük­sek ba­sın­ca ulaş­ma­sı so­nu­cu oluş­tu­ğu tah­min edi­li­yor. İç ku­lak­tan kay­nak­la­nan baş dön­me­le­ri­nin en önem­li se­be­bi­nin de bu ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Ge­nel­de, yir­mi ila el­li yaş­la­rı ara­sın­da baş­lı­yor. Ki­mi­le­rin­de çok şid­det­li baş dön­me­le­ri, ci­sim­le­ri şa­şı gör­mek vb. ha­ya­tı çe­kil­mez kı­lı­yor. TE­DA­Vİ­Sİ Aku­punk­tu­run te­da­vi­de­ki ba­şa­rı ora­nı fi­zik ve me­di­kal te­da­vi­ye gö­re çok da­ha iyi­dir. Ge­nel­de has­ta­la­rın ya­rı­dan faz­la­sı ta­ma­men iyi­leş­mek­te, atak­lar­da es­ki­si gi­bi sı­kın­tı ya­şa­ma­mak­ta­dır. Bu te­da­vi es­na­sın­da bo­yun­da bir dar­lık, ba­ğır­sak sis­te­mi­nin iyi ça­lış­ma­ma­sı, aler­ji, ka­ra­ci­ğer fonk­si­yon­la­rı bo­zuk­lu­ğu, dep­res­yon vb. gi­bi prob­lem­ler var­sa on­lar da ay­nı an­da te­da­vi­ye alın­ma­lı­dır. Aku­punk­tur te­da­vi­si bu­nun için de ol­duk­ça el­ve­riş­li ve et­kin bir yön­tem­dir. Çün­kü aku­punk­tur bü­tün hüc­re­ler­de ta­mir ba­kım ve ona­rım fa­ali­ye­ti­ne baş­lar. BE­LİR­Tİ­LE­Rİ NE­LER? Me­ni­ere has­ta­lı­ğı­nın en can sı­kı­cı be­lir­ti­si baş dön­me­si­dir. >> Has­ta­nın ba­şı, san­ki bir şe­yin et­ra­fın­da çev­ri­li­yor­muş gi­bi dö­ner du­rur. >> Has­ta, ye­rin­de dur­du­ğu hal­de vü­cu­du san­ki ha­re­ket ha­lin­dey­miş gi­bi olur. >> Baş dön­me­si si­nir sis­te­mi ra­hat­sız­lı­ğı ola­rak da or­ta­ya çı­ka­bi­lir. >> Özel­lik­le baş dön­me­le­ri es­na­sın­da işit­me kay­bı ya­şa­nır. >> Ku­lak­ta çın­la­ma­lar, zil se­si gi­bi zı­rıl­tı gi­bi ses­ler olu­şur. >> Söz ko­nu­su ku­lak­ta dol­gun­luk his­se­di­lir. KADININ GÜNLÜĞÜ S­elü­lit ka­pı­nı­zı çal­ma­dan! >> BES­LEN­ME: Sağ­lık­lı bes­len­me şart. Ka­lo­ri ve yağ ora­nı yük­sek gı­da­lar­dan uzak dur­ma­lı, tuz ve şe­ker tü­ke­ti­mi azal­tıl­ma­lı ve bol seb­ze ve mey­ve tüke­til­me­li, su içil­me­li­dir. >> DU­RUŞ: Du­ruş bo­zuk­luk­la­rı ve gi­yim tar­zı, do­la­şım sis­te­mi­nin rit­mi­ni bo­zar. Yan­lış du­ruş ha­li­niz­de sı­kı­şan iç or­gan­lar tok­sik mad­de­le­ri ata­maz. Yük­sek to­puk­lu ayak­ka­bı­lar ve dar gi­ysi­le­ri ter­cih et­mek do­la­şım sis­te­mi­ni et­ki­le­ye­ce­ğin­den se­lü­lit olu­şu­mu­nu hız­lan­dı­rır. >> SPOR: Kan do­la­şı­mı­nı dü­zen­le­mek ve du­ra­ğan ol­mak­tan kay­nak­la­nan de­for­mas­yo­nu gi­der­mek için spor ya­pıl­ma­lı. Eg­zer­siz ya­pı­la­rak vü­cu­dun faz­la yağ­la­rı­nı yak­ma­sı sağ­lan­ma­lı­dır... >> TE­DA­Vİ­Sİ: Se­lü­lit te­da­vi­sin­de en et­kin yön­tem ma­saj­dır. Çün­kü ma­saj kan ve lenf do­la­şı­mı­nı ha­re­ke­te ge­çi­re­rek do­ku­la­rın ok­si­jen­len­me­si­ni sağ­lar. Len­fa­tik do­la­şı­mın art­ma­sıy­la tok­sik mad­de­ler vü­cut­tan da­ha ko­lay atı­lır. Do­ğu se­zar­ye­ni sev­mi­yor Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, se­zar­yen­le do­ğum ar­tı­şı­nı ön­le­me ko­nu­sun­da çe­şit­li ça­lış­ma­la­rın al­tı­na im­za atar­ken, Ba­kan­lı­ğa bağ­lı Te­da­vi Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü’nden alı­nan bil­gi­de 2008’in ilk 7 ayın­da se­zar­yen­le do­ğum­da Af­yon­ka­ra­hi­sar bi­rin­ci olur­ken Se­zar­ye­ni en az ter­cih eden il ise Ağ­rı ol­du. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Te­da­vi Hiz­met­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü 2008’in ilk 7 ayın­da­ki ve­ri­le­ri­ne gö­re, se­zar­yen­le do­ğu­mu yüz­de 64.8 ile en çok Af­yon­ka­ra­hi­sar ter­cih eder­ken, en dü­şük se­zar­yen­le do­ğum ise yüz­de 10.1 ile Ağ­rı’da ger­çek­leş­ti. Se­zar­yen­le do­ğum ora­nı yüz­de 60’ın üze­rin­de olan Bur­dur, Amas­ya ve Uşak il­le­ri yük­sek oran­lı il­ler ola­rak sı­ra­la­nır­ken, Şır­nak, Van ve Di­yar­ba­kır ise yüz­de 15’ler ci­va­rın­da dü­şük oran­lı il­ler ara­sın­da yer al­dı. Se­zar­yen­le do­ğum oran­la­rı­nın böl­ge­sel da­ğı­lım­la­rı dik­ka­te alın­dı­ğın­da ise, yüz­de 48.1 ile Ka­ra­de­niz Böl­ge­si öne çı­kar­ken, bu böl­ge­yi yüz­de 46’yla Ak­de­niz, yüz­de 42.9 Mar­ma­ra Böl­ge­si ve yüz­de 38.4 Ege Böl­ge­si ta­kip et­ti. Do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si ise yüz­de 23.9 ora­nıy­la en dü­şük se­zar­yen­le do­ğum ora­nı ger­çek­le­şen böl­ge ol­du. Se­zar­yen oran­la­rı, İç Ana­do­lu Böl­ge­si’nde yüz­de 33.9, Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­si’nde yüz­de 26.1 ise ola­rak be­lir­len­di. 1 DO­ĞA HA­Rİ­KA­SI CEVİZ ve be­yin i­liş­ki­si Vi­ta­min, mi­ne­ral, p­ro­te­in ve lif a­çı­sın­dan çok bes­le­yi­ci... “Bir ce­vi­zi eli­ni­ze alın­ca, en dı­şın­da bir ye­şil ka­buk, son­ra tah­ta bir ya­pı, da­ha son­ra in­ce bir zar ve en iç­te de tar­tış­ma­sız şe­kil­de in­san bey­ni­ni ha­tır­la­tan be­yaz bir ya­pıy­la kar­sı­la­şı­rız. Ce­viz, dı­şın­da­ki ye­şil ka­bu­ğu ile ka­fa de­ri­si­ne, sert ka­bu­ğu ile ka­fa­ta­sı­na, için­de­ki za­rı ile be­yin za­rı­na, asil mey­ve­si ile de be­yi­ne ben­ze­yen ha­ri­ka bir gı­da­dır. Bey­ni­mi­zin kü­çül­tül­müş bir mo­de­li olan ce­vi­zin mey­ve­ler ara­sın­da gü­müş iyo­nu ih­ti­va eden tek mey­ve ol­ma­sı el­bet­te ha­ri­ka­dır. Fa­kat bu gü­müş iyo­nu­na, ic­ra et­ti­ği elek­tro­nik va­zi­fe açı­sın­dan ih­ti­yaç du­yan tek or­ga­nın be­yin ol­du­ğu­nu söy­ler­sek, sa­nı­rız bu muh­te­şem ben­zer­lik ve mü­kem­mel ya­ra­tı­lış kar­şı­sın­da tüy­le­ri­miz di­ken di­ken ol­mak­ta­dır.” İ.T.Ü.’nün der­gi­sin­de böy­le gü­zel an­la­tı­lı­yor ce­viz ile be­yin iliş­ki­si... Uz­man­lar ise bi­lim­sel ça­lış­ma­lar so­nun­da, “Vi­ta­min, mi­ne­ral, pro­te­in ve lif açı­sın­dan çok bes­le­yi­ci bir be­sin­dir” di­yor ve ek­li­yor, “Ka­lo­ri de­ğe­ri yük­sek bir be­sin olan ce­viz­de sağ­lı­ğı­mız için ter­cih et­me­miz ge­re­ken doy­ma­mış yağ var­dır...” NE­RE­LER­DE KUL­LA­NI­LIR? Ye­şil ka­buk­la­rı ezi­le­rek saç­la­rı ve el­le­ri bo­ya­mak­ta kul­la­nı­la­bi­lir. Yap­ra­ğı­nın kay­na­tıl­ma­sı ile el­de edi­len su çay ola­rak mi­de­yi kuv­vet­len­di­rir, bo­ğaz ve ba­dem­cik il­ti­hap­la­rı­nı iyi­leş­tir­me­ye yar­dım­cı olur. Bu su ile ban­yo ya­pı­lır­sa cilt ra­hat­sız­lık­la­rı­na iyi ge­lir. Cevizin faydaları: >> İçer­di­ği Ome­ga 3 ve Ome­ga 6 yağ asit­le­ri sa­ye­sin­de be­yin ve ze­kâ ge­li­şi­mi­ni des­tek­ler. >> Vü­cu­da ener­ji ve­rir. Ha­fı­za­yı kuv­vet­len­di­rir. Vü­cut­ta­ki za­rar­lı mad­de­le­rin uzak­laş­tı­rıl­ma­sı­na yar­dım eder. >> Ko­les­te­ro­lü dü­şür­me­ye yar­dım­cı­dır. Ha­zım­sız­lı­ğı gi­de­rir. İs­hal, ka­bız­lık ve di­zan­te­ri­yi gi­de­rir. >> Gö­ğüs ağ­rı­la­rın­da ve ök­sü­rük­te fay­da­sı gö­rü­lür. Ce­viz ya­ğı Ba­ğır­sak kurt­la­rı­nı dö­ker. >> Cilt­te­ki le­ke­le­re sü­rü­lüp ovu­lur­sa le­ke­le­ri gi­de­rir. Na­sır­la­ra sü­rü­lür­se iyi­leş­ti­rir. >> Ce­viz, bal ile bir­lik­te ye­nir­se ba­su­ra iyi ge­lir. UZ­MAN GÖ­RÜ­ŞÜ Dr. Ön­der Çe­rez­ci O­muz ağ­rı­la­rı >> Omuz, vü­cu­dun en ha­re­ket­li ek­le­mi­dir. Ge­liş­miş ha­re­ket ka­bi­li­ye­ti için kas ve bağ­lar­la des­tek­le­nir an­cak ke­mik des­te­ği za­yıf­tır. Bu ne­den­le çok ko­lay ze­de­le­ne­bi­lir ve ko­lay­lık­la et­ra­fı­nı sa­ran kas ve bağ­lar­da ağ­rı­ya yol aça­bi­le­cek ya­ra­lan­ma­lar ola­bi­lir. Bu ağ­rı­lar ba­zen ge­çi­ci­dir ama ço­ğun­luk­la uzun sü­rer ve za­man­la omuz ha­re­ket­le­rin­de kı­sıt­lan­ma­ya ne­den olur. Omuz ağ­rı­la­rı­nın en sık rast­la­nan se­bep­le­ri; kas, li­ga­ment, bur­sa ve ten­don­lar­dan kay­nak­la­nan se­bep­ler­dir. Omuz ağ­rı­la­rı­nın çok da­ha na­dir gö­rü­len di­ğer ne­den­le­ri tü­mör­ler, en­fek­si­yon­lar ve si­nir ha­sar­la­rı ile il­gi­li prob­lem­ler­dir. 48 sa­at­ten faz­la sü­ren ağ­rı­lar­da... Çok şid­det­li ağ­rı­lar­da... Ağ­rı ile bir­lik­te ha­re­ket kı­sıt­lı­lı­ğı ol­du­ğun­da... Kol, bo­yun ya da sır­ta doğ­ru ya­yı­lan ağ­rı­lar­da ve ağ­rı­la­ra eş­lik eden uyuş­ma ya da his­siz­lik du­ru­mun­da va­kit ge­çir­me­den dok­to­ra baş­vu­rul­ma­lı­dır. Fİ­ZİK TE­DA­Vİ UY­GU­LA­NIR Ön­ce­lik­le has­ta­nın şi­ka­yet­le­ri din­len­me­li ve iyi bir fi­zik mu­aye­ne ya­pıl­ma­lı­dır. Da­ha son­ra el­de edi­len bul­gu­lar doğ­rul­tu­sun­da ke­mik ya­pı­la­rı­nı de­ğer­len­dir­mek için rönt­gen ya da bil­gi­sa­yar­lı to­mog­ra­fi; yu­mu­şak do­ku­la­rı de­ğer­len­dir­mek için MR, ge­re­kir­se EMG tes­ti ya­pı­la­bi­lir. Bü­tün bun­la­rın ye­te­rin­ce fi­kir ve­re­me­di­ği du­rum­lar­da omuz ar­tros­ko­pi­si ya­pı­la­bi­lir. Ağ­rı ke­si­ci ilaç­la­rın ya­nın­da ba­zen de omuz içi­ne kor­ti­zon en­jek­si­yon­la­rı ya­pı­la­bi­lir. Bü­tün bu te­da­vi­ler­le dü­zel­me­yen has­ta­lar­da (yak­la­şık %10 ora­nın­da) cer­ra­hi te­da­vi ge­re­ke­bi­lir. SAĞ­LIK OL­SUN Uy­ku­da ÖLÜM teh­li­ke­si! >> Tıp di­lin­de ‘Uy­ku Ap­ne Sen­dro­mu’ ola­rak ad­lan­dı­rı­lan uy­ku­da so­lu­num dur­ma­sı ölüm­le­re ka­dar va­ran cid­di prob­lem­le­re se­bep ola­bi­li­yor. Doç.Dr. Yıl­maz Bül­bül, “Uy­ku­nun sık bö­lün­me­si ne­de­niy­le ki­şi ka­li­te­siz uy­ku uyu­mak­ta, bu da er­te­si gün has­ta­nın uy­ku­lu­luk ha­li­nin de­vam et­me­si­ne ne­den ol­mak­ta­dır. Be­yin, kalp ve di­ğer or­gan­la­rın ye­ter­li ok­si­jen ala­ma­ma­sı ve uy­ku sı­ra­sın­da olu­şan di­ğer so­run­lar ne­de­niy­le bu ki­şi­ler­de yük­sek tan­si­yon, kalp da­mar has­ta­lık­la­rı, be­yin ka­na­ma­la­rı ve kalp ritm so­run­la­rı gi­bi bir­çok so­run or­ta­ya çı­ka­bi­li­yor hat­ta du­rum ölüm­cül ola­bi­li­yor” de­di. HABER HATTI Dok­tor ve has­ta ek­ran­da bu­lu­şu­yor >> Acı­ba­dem Sağ­lık G­ru­bu bün­ye­sin­de has­ta­ne dı­şı sağ­lık hiz­met­le­ri ola­rak bi­li­nen am­bu­lans, acil sağ­lık, ev­de ba­kım gi­bi hiz­met­le­ri sun­mak ama­cıy­la ku­ru­lan Acı­ba­dem Mo­bil Sağ­lık Hiz­met­le­ri A.Ş., tek­no­lo­ji çö­züm­le­ri ile ha­ya­tı ko­lay­laş­tı­ran Türk Te­le­kom’un kat­kı­sıy­la, “Vi­de­ofon” üze­rin­den dok­to­ru ek­ra­nın kar­şı­sı­na ge­ti­re­rek tıb­bi da­nış­man­lık hiz­me­ti ver­di. Vi­de­ofon ile te­le-tıp hiz­met­le­ri kul­la­nış­lı ve ucuz bir çö­züm ola­rak sun­mak müm­kün olur­ken, gü­nü­müz­de has­ta­ne­ye git­me­ye ge­rek kal­ma­dan bir­çok hiz­met “Vi­de­ofon Te­le­tıp” tek­no­lo­ji­si ile kar­şı­la­na­bi­li­yor. Vi­de­ofon hiz­met­le­ri­ni ge­liş­tir­me­yi amaç­la­yan Türk Te­le­kom, ya­kın ge­le­cek­te te­le­sağ­lık hiz­met­le­ri­ni çe­şit­len­di­re­rek ha­ya­tı­mı­zı ko­lay­laş­tır­ma­ya de­vam ede­cek. PÜF NOKTASI BE­YAZ TÜL PER­DE­LER >> ­Be­yaz tül per­de­ler ha­va kir­li­li­ği­nin de et­ki­siy­le za­man­la ka­ra­rır... Ön­ce­le­ri yı­ka­may­la gi­de­ri­len bu le­ke­ler da­ha son­ra ka­lı­cı ha­le ge­lir... ­Bu­nun i­çin tav­si­ye­miz, yı­ka­ma su­yu­na 1-2 çor­ba kı­şı­ğı şe­ker kat­mak­tır... GÜNÜN YEMEĞİ BİBERLİ ŞNİTZEL >> 2 a­det ta­vuk gö­ğüs fi­le­to >> ­Ya­rım su bar­da­ğı un >> ­Ya­rım su bar­da­ğı ga­le­ta u­nu >> 2 a­det yu­mur­ta >> 1 a­det kır­mı­zı dol­ma­lık bi­ber >> 1 a­det ye­şil dol­ma­lık bi­ber >> 1 a­det sa­rı dol­ma­lık bi­ber >> ­Ye­te­ri ka­dar ke­kik, pul bi­be­ri, ka­ra­bi­ber, kö­ri >> ­Kı­zart­mak i­çin sı­vı yağ HAZIRLANIŞI: ­Bi­ber­le­ri te­miz­le­yip çok in­ce par­ça­lar ha­lin­de kı­yın. Ba­ha­rat ve ga­le­ta to­zuy­la har­man­la­yın. Et­le­rin her i­ki ta­ra­fı­na tuz ser­pin. Un­la­yıp sil­ke­le­yin. Yu­mur­ta­la­rı i­yi­ce çır­pın. Un­la­dı­ğı­nız ta­vuk gö­ğüs et­le­ri­nin her i­ki ta­ra­fı­nı yu­mur­ta­ya bu­la­yın. En son o­la­rak ön­ce­den ha­zır­lan­mış bi­ber­li ga­le­ta un­lu ka­rı­şı­ma bu­la­yın. Sı­vı ya­ğı kız­dı­rın. Et­le­rin her i­ki ta­ra­fı­nı da kı­zar­tıp sı­cak o­la­rak ser­vi­se su­nun. İNCİ “-Be­bek­ler do­ğum­dan son­ra 20 sa­at ka­dar uyur­lar, da­ha son­ra bi­rin­ci ya­şın so­nu­na ka­dar bu sü­re 15-17 saa­te dü­şer. Bu fi­zik­sel ve zi­hin­sel ge­li­şim­le­ri için ge­rek­li­dir. Meş­hur nin­ni­de­ki uyu­sun da bü­yü­sün ifa­de­si bi­lim­sel bir ger­çe­ğe da­yan­mak­ta­dır as­lın­da...” (...Dr. Ni­lü­fer Ya­lın­dağ Ço­cuk Sağ­lı­ğı Uz­ma­nı) SİZ­DEN GE­LEN­LER Mesajınız (...Ha­tay Har­bi­ye’den Si­bel’in me­sa­jı) HER ŞEYİM >> A­-Aş­kım­sın... B-­Be­nim­sin... C-­Ca­nım­sın... Ç-­Çi­çe­ğim­sin... D-­De­ğer­li­sin... E­-­E­ze­lim­sin... F-­Fe­da­kar­sın... G-­Gü­zel­sin... H-­Has­re­tim­sin... I­-I­şı­ğım­sın... İ­-İ­nan­cım­sın... J-­Jes­tim­sin... K-­Ka­de­rim­sin... L-­La­yık­sın... M-­Mü­kem­mel­sin... N-­Na­rin­sin... O­-O­to­ri­ter­sin... Ö­-Ör­nek­sin... P-­Pa­ha bi­çil­mez­sin... R-­Re­el­sin... S-­Se­vim­li­sin... Ş-­Şe­ker­sin... T-­Tek­sin... U­-U­lu­sun... Ü­-Ü­mi­dim­sin... V-­Var­lı­ğım­sın... Y-­Ye­ter­li­sin... Z-­Za­ma­nım­sın... ... ­Da­ha çok şey­sin a­ma al­fa­be­de harf kal­ma­dı gü­zel in­san... Al­bü­mü­nüz (...E­rim A­i­le­si’nin al­bü­mü) ZU­HAL E­RİM E­vi­mi­zin ne­şe kay­na­ğı, do­ğum gü­nün kut­lu ol­sun... Bir­lik­te da­ha ni­ce mut­lu se­ne­le­re... Se­ni çok se­ven a­i­len... Şi­iri­niz (...En­gin Nam­lı’nın sa­tır­la­rı) ­KIR­MI­ZI GÜL ­Bir ak­şam şöy­le u­zan­dım ha­yal­le­re dal­dım ­Çar­sı çar­sı do­laş­tım bir kır­mı­zı gül al­dım ­Da­mıt­tım gön­lüm­de ya­rin el­le­ri­ne çal­dım ­Haz­dan bir hal ol­du i­çim gö­nül ker­va­nın­da ... ­Sa­ba­ha dek dal­ga­lan­dı üf­le­diğim tel­ler İ­ki e­lim­de don­du kı­na­la­dı­ğım el­ler ­Yor­gun düş­tü il­ti­fat­la­rım lal ol­du dil­ler ­Haz­dan bir hal ol­du i­çim gö­nül ker­va­nın­da ... ­Gün do­ğa­na ka­dar ı­sın­dı ka­nım, ka­nın­da ­San­ki yü­re­ğim ne­fes bul­du tat­lı ca­nın­da ­Bu ka­dar mut­lu ol­ma­dım kim­se­nin ya­nın­da ­Haz­dan bir hal ol­du i­çim gö­nül ker­va­nın­da Bİ­ZE ULA­ŞIN: e-pos­ta: omer.soz­tu­tan@tg.com.tr te­le­fon: (0212) 454 30 00 faks: (0212) 454 31 00 ad­res: tür­ki­ye ga­ze­te­si ih­las med­ya pla­za 29 ekim cad­de­si, 34197 ye­ni­bos­na/is­tan­bul
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91630
  % 2.1
 • 4.7866
  % -1.01
 • 5.5944
  % -1.16
 • 6.3074
  % -1.67
 • 189.176
  % -2.18
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT