BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Mil­li­yet­çi­li­ğin dün­den bu­gü­ne et­ki­si tar­tı­şıl­dı

Mil­li­yet­çi­li­ğin dün­den bu­gü­ne et­ki­si tar­tı­şıl­dı> Zi­ya San­dık­çı­oğ­lu İS­TAN­BUL Türk Ocak­la­rı İs­tan­bul Şu­be­si ta­ra­fın­dan “II. Meş­ru­ti­ye­tin 100. Yı­lın­da Os­man­lı Coğ­raf­ya­sın­da Mil­li­yet­çi­lik Ha­re­ket­le­ri” sem­poz­yu­mu dü­zen­len­di. Çem­ber­li­taş’ta bu­lu­nan Türk Oca­ğı Kon­fe­rans Sa­lo­nu’nda­ki et­kin­li­ğin açı­lış tö­re­ni­ne Emi­nö­nü Be­le­di­ye Baş­ka­nı Nev­zat Er, Türk Ocak­la­rı Ge­nel Baş­ka­nı Nu­ri Gür­gür, Türk Ocak­la­rı İs­tan­bul Şu­be Baş­ka­nı Cez­mi Bay­ram ve çok sa­yı­da din­le­yi­ci ka­tıl­dı. Baş­kan Nev­zat Er, “Os­man­lı coğ­raf­ya­sın­da mil­li­yet­çi­lik ha­re­ket­le­ri­ni et­ki­le­ri­ni; bu­gün si­ya­set­ten dev­let ida­re­si­ne, dip­lo­ma­si­den as­ke­rî alan­la­ra ka­dar her yer­de ya­şı­yo­ruz. Bu se­bep­le bu­gü­nün te­mel me­se­le­le­ri­ni çö­züm­le­me­ye gay­ret eder­ken, dü­nü mut­la­ka iyi bil­me­li­yiz” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 89693
  % -0.23
 • 4.8345
  % -0.21
 • 5.6615
  % 0.1
 • 6.4028
  % -0.03
 • 193.093
  % -0.43
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT